Uitspraak Europees Hof over vrijgeven 'informatie over emissies in het milieu'

Zowel Bayer CropScience als De Bijenstichting bestrijden bij het College van Beroep voor het bedrijfsleven de gedeeltelijke openbaarmaking door het Ctgb van documenten gebruikt bij de beoordeling van een gewasbeschermingsmiddel. Bayer Cropscience bestrijdt het besluit van het College om een aantal documenten uit het dossier openbaar te maken, terwijl de Bijenstichting het besluit tot niet-openbaar maken van andere delen van het dossier bestrijdt. Een deelvraag in deze procedure – de interpretatie van bepalingen uit het Europese ‘Verdrag van Aarhus’ – is door het College van Beroep voor het bedrijfsleven voorgelegd aan het Europese Hof.

Het Europees Hof van Justitie deed op 23 november 2016 op verzoek van het College van Beroep voor het bedrijfsleven uitspraak over de interpretatie van (het vrijgeven van) “informatie over emissies in het milieu”. In de beslissing weegt het Hof enerzijds de vertrouwelijkheidsregels in regelgeving over het op de markt brengen van gewasbeschermingsmiddelen, anderzijds de algemene regels over toegang tot informatie op milieugebied zoals vastgelegd in de Europese richtlijn 2003/4.
Het Europees Hof besluit dat “alleen de relevante gegevens die uit de informatiebron over emissies in het milieu kunnen worden gedestilleerd, openbaar moeten worden gemaakt, voor zover die gegevens van andere informatie in die bron kunnen worden gescheiden. Het staat aan de verwijzende rechter om na te gaan of dit het geval is.”

Het Ctgb verwacht dat het College van Beroep voor het bedrijfsleven de procedure nu spoedig zal voortzetten en wacht het oordeel van de rechter af.

Zie ook: