Persoonsgegevens in draft registration report

Het Ctgb dient zich te houden aan de Algemene verordening gegevensbescherming waarin onder andere staat dat alle persoonsnamen, behalve auteursnamen van openbare literatuurstudies, vertrouwelijk zijn en daarom bij publicatie van een document gezwart dienen te worden.

De besluiten die door het Ctgb worden genomen worden integraal gepubliceerd en treden pas in werking na bekendmaking in de Staatscourant. Bij een  aanvragen gewasbeschermingsmiddel wordt het besluit (en Part A indien van toepassing) in de Staatscourant gepubliceerd met daarbij een link naar het volledige Registration Report (RR) op de Ctgb website.

De aanvrager wordt verzocht bij het indienen van de aanvraag alle persoonsgegeven in het draft Registration Report (dRR), met uitzondering van de auteursnamen van openbare literatuur, grijs te arceren. Dit geldt voor alle aanvragen die vanaf 1 oktober 2022 worden ingediend.

Voor lopende aanvragen zal de aanvrager, voorafgaand aan de publicatie, worden verzocht het RR te controleren op vertrouwelijke gegevens, inclusief persoonsgegevens, en deze grijs te arceren.

Voor zonale aanvragen volgens artikel 33 (Application for authorisation or amendment of an authorisation), artikel 40 (Mutual recognition) of artikel 43(Renewal of authorisation) wordt de aanvrager tevens verzocht om bij indiening van het dRR de aanvullende vertrouwelijke gegevens aan te geven met behulp van een standaard formulier Verzoek tot vertrouwelijkheid van gegevens. Daarbij wordt ook naar een onderbouwing van de vertrouwelijkheid gevraagd. De vertrouwelijke gegevens worden door de aanvrager grijs gearceerd in het dRR. De onderbouwing van de claim wordt beoordeeld door het Ctgb.