Persoonsgegevens in Registration Report

Aanvragers worden verzocht bij het indienen van de aanvraag alle persoonsgegevens in het draft Registration Report (dRR), met uitzondering van de auteursnamen van openbare literatuur, grijs te arceren. Dit geldt voor alle aanvragen die vanaf 1 oktober 2022 worden ingediend. Voor lopende aanvragen zal aanvragers, voorafgaand aan de publicatie, worden gevraagd het RR te controleren op vertrouwelijke gegevens, inclusief persoonsgegevens, en deze grijs te arceren.

Het Ctgb moet zich houden aan de Algemene Verordening Gegevensbescherming. Die bepaalt onder meer dat alle persoonsnamen, behalve auteursnamen van openbare literatuurstudies, vertrouwelijk zijn en daarom bij publicatie van een document gezwart moeten worden.

De besluiten die het Ctgb neemt, worden integraal gepubliceerd en treden pas in werking na bekendmaking in de Staatscourant. Bij aanvragen voor gewasbeschermingsmiddelen wordt het besluit (en Part A indien van toepassing) in de Staatscourant gepubliceerd met daarbij een link naar het volledige Registration Report (RR) op de Ctgb-website.

Voor zonale aanvragen volgens artikel 33 (Application for authorisation or amendment of an authorisation), artikel 40 (Mutual Recognition) of artikel 43 (Renewal of authorisation) worden aanvragers tevens gevraagd bij indiening van het dRR de aanvullende vertrouwelijke gegevens aan te geven met een standaard formulier, met ook een onderbouwing van de vertrouwelijkheid. Dit formulier is beschikbaar op de Ctgb-website (Verzoek tot vertrouwelijkheid van gegevens). De vertrouwelijke gegevens worden door de aanvrager grijs gearceerd in het dRR. Het Ctgb beoordeelt de onderbouwing.