Toetsingskader

Om de beoordeling uit te voeren maakt het Ctgb gebruik van een meetlat: het zogenaamde toetsingskader. Dit is een verzamelnaam voor Europese en nationale wetten en beleid en wetenschappelijk-inhoudelijke richtsnoeren. De Europese regels gelden voor alle lidstaten, maar er kunnen landspecifieke regels en eisen bij gehanteerd worden.

De beoordeling van gewasbeschermingsmiddelen volgt Europese en nationale regels. Uitgangspunt is de Europese Verordening voor gewasbeschermingsmiddelen 1107/2009. Deze verdeelt Europa in drie zones, noord, midden en zuid, op basis van overeenkomsten in bijvoorbeeld klimaat en grondgebruik. Het zonale beoordelingsproces dat hieruit voortvloeit, voorkomt dubbel werk voor de toelatingsautoriteiten. Het land waar het middel wordt aangevraagd doet de beoordeling en andere landen kijken dan kritisch mee. Vervolgens kunnen EU-lidstaten de toelating van een middel in een andere lidstaat ‘wederzijds erkennen’.

Voor stoffen en middelen verschillen de regels en routes. Werkzame stoffen moeten eerst op Europees niveau zijn toegelaten, voordat een middel met de stof in een land of Europese zone kan worden toegelaten. Afhankelijk van hun classificatie worden ze na 7, 10 of 15 jaar herbeoordeeld.

Ook maximale residulimieten worden op Europees niveau bepaald. Ze kunnen wel bij de toelatingsautoriteit in een lidstaat worden aangevraagd.

Voor gewassen die op kleine schaal worden geteeld gelden nationale regels. In Nederland noemen we het gebruik van gewasbeschermingsmiddelen hiervoor ‘kleine toepassingen’. Ook een ‘klein gebruik’ op een bijzondere grondsoort of vanwege een zeldzame plaag, kan een ‘kleine toepassing’ zijn. Elke Europese lidstaat hanteert hiervoor andere criteria.

Middelen met een werkzame stof die door de EU op de lijst met Candidates for Substitution is geplaatst, krijgen een vergelijkende beoordeling (Comparative Assessment). Daarbij wordt gezocht naar geschikte alternatieven met minder risico.

De verschillende regelgeving, mogelijkheden en condities in de lidstaten leveren allerlei verschillende typen aanvragen op. Om aanvragers hierin wegwijs te maken heeft het Ctgb Engelstalige handleidingen – manuals – ontwikkeld die alleen op onze Engelse site worden gepubliceerd.

  • De Registration Manual beschrijft de verschillende aanvraagprocedures en wijst aanvragers daarin de weg. Als u een aanvraag wilt indienen, leiden wij u via 'How to apply?' aan de hand van een aantal vragen naar het type aanvraag dat u zoekt.
  • De Evaluation Manual is een technische werkinstructie voor de beoordeling van een middel op aspecten zoals humane toxicologie of milieu. Deze beschrijft hoe de beoordeling precies in zijn werk gaat.
    De Evaluation Manual is voor aanvragers bedoeld om inzicht te geven in de beoordelingsmethodiek. Indien guidance ontbreekt, nog in ontwikkeling is, onduidelijk is of een specifiek probleem niet omvat, en er nog geen overeenstemming is bereikt over de oplossing, zal door het Ctgb, case by case, op basis van expert judgement een invulling worden gegeven om  actuele en geschikte risicobeoordelingen uit te voeren. Lees ook de toelichting op de werkwijze bij ontbrekende guidance.

Speciale Evaluation Manual voor groene middelen

Het Ctgb heeft een speciale Evaluation Manual Biopesticiden opgesteld voor groene middelen (biopesticiden). Dit kan aanvragers helpen bij het indienen van een dossier. Kwalitatief betere dossiers zijn door het Ctgb sneller te beoordelen.