Voortgang toetsingskader

Het Ctgb stelt regelmatig een overzicht op van de ontwikkeling van Europese guidances (zowel inhoudelijk als procedureel) en de ontwikkeling van Ctgb-beleid.

Geringe voortgang vaststelling guidances voor gewasbeschermingsmiddelen

De Europese Commissie heeft begin 2017 een zwaardere procedure ingesteld voor de besluitvorming over guidances voor de gewasbeschermingsmiddelen. In aanvulling op de bestaande procedure wordt een concept guidance voorgelegd aan alle DG’s binnen de Europese Commissie ter afstemming, aangeboden aan de legal service voor een juridische check en in de diverse talen worden gepubliceerd in The Official Journal of the European Union. In praktijk is dit een vertraging van de procedure waardoor de afgelopen anderhalf jaar slechts enkele guidances zijn vastgesteld. Tenzij er duidelijke signalen zijn over het moment van vaststelling, wordt in dit overzicht geen inschatting meer gegeven van het moment van implementatie van nieuwe guidances voor gewasbeschermingsmiddelen.

Inhoudelijk toetsingskader gewasbeschermingsmiddelen in ontwikkeling

Per aspect verwachte implementatiedatum en een korte toelichting   

TK-element gewas

Aspect

Implementatiedatum

Gremium/toelichting

1. Extrapolatie document sierteelt gewassen – herziening WZH

1e kwartaal 2019

Betreft uitvoeringsregel

2. Lijst kleine toepassingen - herziening WZH

1e kwartaal 2019

Betreft uitvoeringsregel

3. Guidance on MRL setting for honey

RES

1e kwartaal 2019

SCoPAFF residue, gereed
voor implementatie

4. Database of processing techniques and processing factors compatible with
the EFSA food classification and description system FoodEx 2 Objective 1/2/3

RES

1e kwartaal 2019

EFSA, gereed
voor implementatie
5. PRAPER 185 – werkafspraken ecotox stofbeoordeling MIL 1e kwartaal 2019 EFSA
6. SAFE-soilbound / SAFE-soilless MIL 1e kwartaal 2019
7. Harmonisatie drift MIL 2019 Betreft uitvoeringsregel
8. PRIMO 3.1 - herziening TOX Onbekend EFSA
9. Stapeling middelen op basis van dezelfde werkzame stof Onbekend Betreft uitvoeringsregel
10. Commission implementing Regulation amending Implementing Regulation (EU) No 844/2012 in view of the scientific
criteria for the determination of endocrine disrupting properties introduced by Regulation (EU) 2018/605
Onbekend SCoPAFF
11. Guidance for generating and reporting methods of analysis in support of pre- and post-registration data requirements
for Annex (Section 4) of Regulation (EU) No 283/2013 and Annex (Section 5) of Regulation (EU) No 284/2013 - herziening
FCE Onbekend SCoPAFF
12. Guidance document on the Evaluation Efficiency of Residue Analytical Methods: SANTE/10632/2017 FCE Onbekend SCoPAFF

13. Guidance Document for predicting environmental concentrations of substances in soil

MIL

Onbekend SCoPAFF
14. Guidance document on the establishment of the residue definition for dietary risk assessment: SANTE/11644/2017

RES

Onbekend SCoPAFF

15. Guidance document on the authorisation of plant protection products for seed treatment SANCO/10553/2012 rev.0

Onbekend SCoPAFF
16. Commission working document on risk management aspects related to the assessment of cumulative exposure Onbekend EFSA
17. Standard on insecticide co-formulated mixtures – herziening WZH Onbekend EPPO
18. EFSA Guidance Document on the risk assessment of plant protection products on bees (Apis mellifera, Bombus spp. and solitary bees). MIL Onbekend Europese Commissie
19. Guidance Document secondary metabolites microorganisms TOX Onbekend EU WG biopesticides
20. Guidance Document on amphibians and reptiles MIL Onbekend EFSA
21. Guidance on the risk assessment of substances present in food intended for infants below 16 weeks of age RES Onbekend EFSA
22. Technical Guidelines on the structure of the Biological Assessment Dossier - herziening

WZH

Onbekend EFSA
23. Specific Protection Goals

MIL

Onbekend Europese Commissie
24. Guidance on harmonised methodologies for human health, animal health and ecological risk assessment of combined exposure to multiple chemicals Onbekend EFSA
25. Guidance document on the risk assessment for birds and mammals - herziening MIL Onbekend EFSA

26. Guidance on the assessment of exposure of operators, workers, residents and bystanders in risk assessment for plant protection products - herziening

TOX Onbekend EFSA
27. Working document on the nature of pesticide residues in fish SANCO/11187/2013 TOX Onbekend Europese Commissie
28. FOCUS surface water scenarios – herziening MIL Onbekend EFSA

Procedureel toetsingskader gewasbeschermingsmiddelen in ontwikkeling

Per aspect verwachte implementatiedatum en een korte toelichting

TK-element gewas

Implementatiedatum

Gremium/toelichting

29. Template to notify intended zonal applications under Article 33 of Regulation (EC) No 1107/2009 - herziening Geïmplementeerd SCoPAFF
30. Technical guidelines on the presentation and evaluation of plant protection product dossiers in the format of
a (draft) Registration Report: SANCO/6895/2009 rev 2.2- herziening

Wacht op implementatie van
GD on Zonal Evaluation, Mutual
Recognition Withdrawal and Amendment

SCoPAFF

31. Procedure beoordeling low risk aanvragen binnen 120 dagen

Begin 2019 College, gereed
voor implementatie
32. Dataprotectie bij art 51 aanvragen - minor usesJ Januari 2019 College, gereed
voor implementatie
33. Working document on the evaluation of data submitted to confirm MRLs following the review of existing MRLs SANTE/E4/VW 10235/2016 – Rev. 3 Maart 2019 Europese Commissie,
gereed voor implementatie
34. Technical guidelines for MRL setting : SANTE/10595/2015 1e kwartaal 2019

SCoPAFF Residuen,

gereed voor implementatie
35. Nationale procedure datamatching Begin 2019 College
36. Aanpassing scope van de NLWG aanvragen Begin 2019 College
37. Nationale invulling uitstel van comparative assessment op basis van art 50 lid 3. 2019 College
38. Transition measures for lowered MRLs Onbekend

SCoPAFF Residuen

39. Technical Guidelines on Data Protection according to Regulation (EC) No 1107/2009: SANTE/10407/2018 Rev. 2 - herziening Onbekend SCoPAFF
40. Guidance Document on Zonal Evaluation, Mutual Recognition Withdrawal and Amendment of Authorisations under Regulation (EC) No 1107/2009: SANCO/13169/2010 rev. 11- herziening Onbekend SCoPAFF

41. Guidance document on the Renewal of authorisations according to Article 43 of
Regulation (EC) No 1107/2009 SANCO/2010/13170 – rev. 14, jan 2018 – herziening

Onbekend SCoPAFF
42. GD minor use (procedureel en inhoudelijk) Onbekend Horizontal Expert
Group minor uses
43. Co-formulanten Verordeningen Draft COMMISSION IMPLEMENTING REGULATION setting out detailed rules for the implementation of Article 27 of Regulation (EC) No 1107/2009 of the European Parliament and of the Council
concerning the placing of plant protection products on the market Draft COMMISSION REGULATION modifying Annex III of Regulation (EC) 1107/2009 of the European Parliament and of the Council concerning the placing of plant
protection products on the market
Onbekend SCoPAFF
44. GD openbaarmaking – nieuw Onbekend WG
openbaarmaking
45. Guidance Document on the renewal of approval of active substances to be assessed in compliance with Regulation (EU) No 844/2012 (the Renewal Regulation) – herziening Onbekend PSN
46. Guidance document on rules for revision of assessment reports - herziening Onbekend PAI
47. Guidance document on the assessment of new variants of approved active substances Onbekend EFSA
48. Guidance Document on significant and non-significant changes of the chemical composition of authorised plant protection products under Regulation (EC) No 1107/2009 (SANCO/12638/2011, rev. 2) – herziening Onbekend EFSA
49. Guidance on preparing good quality dossiers and Assessment Reports Onbekend EFSA
50. Guidance on data matching Onbekend EFSA
51. General Food Law - herziening Onbekend Europese Commissie

Toetsingskader voor zowel gewasbeschermingsmiddelen als biociden

TK-element

Implementatie-

datum  

 Gremium /
 toelichting

a. Guidance for the implementation of hazard-based criteria to identify endocrine disruptors (EDs) in the context of Regulations (EC) No

1107/2009 and (EU) No 528/2012
2018 Expertgroep voor hormoonontregelaars (‘EDEG’)
o.l.v. ECHA/EFSA, geïmplementeerd
b. ECHA guidance voor de PBT- assessment (chapter R.11) September 2018 ECHA, geïmplementeerd
c. Uitvoeringsregels semiochemicals en lokstoffen in de toelating Oktober 2018 Betreft uitvoeringsregel, geïmplementeerd
d. Guidance on labelling and packaging in accordance with Regulation No. 1272/2008 July 2017 version 3.0 2018 Europese Commissie, geïmplementeerd
e. Consequenties Brexit 2018 College, geïmplementeerd
f. Bestuursreglement toelatingsprocedure Gewasbeschermingsmiddelen en biociden Ctgb 2018 Januari 2019 Ctgb, geïmplementeerd
g. 13e ATP CLP  2018

Europese Commissie;
gereed voor implementatie

h. Invulling meldplicht toelatingshouder van nieuwe informatie, die relevant is voor de toelating Eerste helft 2019 Betreft uitvoeringsregel
i. 12e ATP CLP 2019

Europese Commissie, nog in ontwikkeling (terwijl de 13e ATP al wel gepubliceerd is)

j.Herziene drinkwaterrichtlijn, gewasbeschermingsmiddelen en biociden Onbekend Europese Commissie,
nog in ontwikkeling
k. Wijziging Besluit en Regeling gewasbeschermingsmiddelen en biociden Onbekend Betreft nationaal beleid,
nog in ontwikkeling