Unieke formule-identificatie (UFI)

Vanaf 1 januari 2021 wordt een nieuw element weergegeven op productetiketten: de unieke formule-identificatie (UFI). Deze geldt in eerste instantie nog alleen voor consumentenproducten, de overige producten volgen later. De UFI is een unieke code waarmee het Nationaal Vergiftigingen Informatie Centrum precies en snel de productinformatie kan vinden, om bij een noodoproep passende maatregelen te nemen of adviseren. Deze code geldt voor alle ‘gevaarlijke mengsels’ en staat los van het toelatingsnummer voor gewasbeschermingsmiddelen en biociden van het Ctgb.

Dit unieke nummer volgt uit de verplichting voor producenten om informatie te verstrekken over de zogenoemde ‘gevaarlijke mengsels’ die zij aanbieden, volgens artikel 45 en bijlage VIII van de CLP-verordening (2017/542). De verplichting geldt voor alle producten die als gevaarlijk voor de gezondheid (H3-zinnen) of voor fysische gevaren (H2-zinnen) zijn ingedeeld, dus ook voor biociden en voor gewasbeschermingsmiddelen.

De UFI is een unieke code die op het etiket van het product moet worden afgedrukt. De code bestaat uit 16 cijfers met daarvoor het acroniem ‘UFI’ in hoofdletters. De code koppelt een in de handel gebracht product ondubbelzinnig aan de informatie over dat specifieke mengsel voor vergiftigingscentra – in Nederland, het Nationaal Vergiftigingen Informatie Centrum – zodat deze de productinformatie precies en snel kunnen vinden. Deze nauwkeurige identificatie is noodzakelijk om bij een noodoproep passende maatregelen te nemen.

Het is de verantwoordelijkheid van toelatinghouders die gevaarlijke mengsels op de markt brengen om de productinformatie aan de vergiftigingencentra te leveren en hun etiketten aan te vullen met een UFI-code. Hulpmiddelen en ondersteuning om de UFI te genereren zijn beschikbaar op de ECHA-website over vergiftigingencentra.

UFI is wat anders dan toelatingnummer Ctgb

Het Ctgb evalueert aanvragen voor de toelating van biociden en gewasbeschermingsmiddelen. De toelating omvat de voorschriften voor het etiket volgens de CLP-verordening. Of een product een UFI heeft, is hier expliciet geen onderdeel van. Toelatinghouders hoeven een UFI dan ook niet te delen met het Ctgb, en het Ctgb zal er niet op toezien of een toegelaten product een UFI heeft. De UFI is de verantwoordelijkheid van de toelatinghouder.

Zie ook de publicatie op biociden.nl hierover.