LNV toekomstvisie gewasbescherming 2030: naar weerbare planten en teeltsystemen

“In 2030 bestaat de land- en tuinbouw in Nederland uit een duurzame productie met weerbare planten en teeltsystemen, waardoor ziekten en plagen veel minder kansen krijgen en het gebruik van gewasbeschermingsmiddelen zo veel mogelijk kan worden voorkomen. Daar waar gewasbeschermingsmiddelen worden gebruikt, is dit conform de principes van geïntegreerde gewasbescherming, nagenoeg zonder emissies naar het milieu en zonder residuen. Hiermee wordt tegelijkertijd een blijvend economisch perspectief voor de land- en tuinbouw gerealiseerd.”

Deze passage uit de toekomstvisie ‘ Gewasbescherming 2030, naar weerbare planten en teeltsystemen’ van de minister van Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit geeft richting aan de ontwikkeling naar duurzame gewasbescherming.

In deze visie worden op hoofdlijnen drie strategische doelen uitgewerkt:

 1. Plant- en teeltsystemen zijn weerbaar; gewassen kunnen tegen een stootje en zijn grotendeels zelfregulerend. Ziekten en plagen krijgen daardoor minder kans, zodat de noodzaak om in te grijpen tot een minimum beperkt blijft.
 2. Natuur en land- en tuinbouw zijn met elkaar verbonden; een ‘natuur-inclusieve vorm van landbouw’ is specifiek gericht op het behoud en het gebruik van biodiversiteit en natuur in en om het bedrijf. Ook de circulaire kas en het biologische ecosysteem in de kas vormen een integraal onderdeel van ‘natuur inclusieve landbouw’.
 3. Nagenoeg zonder residuen op producten en emissies naar het milieu; met het toenemend gebruik van laag-risicomiddelen neemt de kans op aanwezige residuen op producten en in het milieu af; de dalende trend van de emissie van gewasbeschermingsmiddelen naar het milieu daalt  tot nagenoeg nul in 2030.

In lijn hiermee liggen het Ctgb beleid en strategie. Met onderdelen hiervan is Ctgb al concreet aan de slag:

 • Het Ctgb streeft het vergroten van de beschikbaarheid van laag- risicomiddelen na door:
  • aanvragers van deze middelen te faciliteren met onze kennispositie en onze medewerkers hierin een verdere specialisatie te laten ontwikkeling (zie Green Team bij Green Deal);
  • binnen Europa onze kennis te delen en er aan te werken dat andere lidstaten bij de beoordeling mee gaan in de ontwikkeling en het draagvlak Europees toeneemt.
 • Het Ctgb zet zich de komende jaren in om de beoordelings- en toelatingssystematiek mee te laten groeien met nieuwe ontwikkelingen zoals nieuwe manieren van gewasbescherming en toepassingstechnieken (precisie technieken en sensor gestuurde systemen) die met proefontheffingen de gewenste experimenteerruimte wordt geboden.
 • Het Ctgb zal innovaties in het gebruik van middelen  bevorderen door deze op te nemen in de uitvoerbare én handhaafbare gebruiksvoorschriften.
 • Het Ctgb zal door de toelating van middelen en daaraan gebonden beperkende voorwaarden zoveel als mogelijk de realisatie van weerbare systemen en geïntegreerde gewasbescherming ondersteunen.

Op verzoek van de minister van LNV stelden diverse organisaties de gezamenlijke toekomstvisie gewasbescherming 2030 op. De visie bouwt voort op de richting die in gang is gezet met de LNV visie Landbouw, Natuur en Voedsel: Waardevol en Verbonden (8 september 2018).
Naast Ctgb schreven de volgende organisaties mee: Agrodis, Artemis, Cumela, LTO, Natuur & Milieu, Nefyto, Plantum, Rijksoverheid, Unie van Waterschappen en VEWIN.

Achtergrond informatie