Nieuwe Europese regelgeving hormoonverstorende stoffen

Woensdag 15 juni 2016 presenteerde de Europese Commissie een voorstel met wetenschappelijke criteria voor hormoonverstorende stoffen in gewasbeschermingsmiddelen en biociden. Hormoonverstorende stoffen zijn natuurlijke of chemische stoffen die de hormoonhuishouding van mens en dier kunnen verstoren met blijvende schade tot gevolg.

De Europese Commissie publiceerde haar rapport met de wetenschappelijke stand van zaken over de verschillende criteria om hormoonverstoorders te identificeren, met een beoordeling van de mogelijke implicaties daarvan. In twee ontwerpwetten (gewasbeschermingsmiddelen én biociden) zijn de criteria voor de hormoonverstorende stoffen vastgelegd. De stoffen mogen alleen worden gebruikt bij een verwaarloosbaar risico. De wetenschappelijke criteria zijn gebaseerd op de definitie van hormoonverstorende stoffen van de WHO.

De Europese Commissie verzoekt de Europese Autoriteit voor Voedselveiligheid (EFSA) en het Europees Agentschap voor chemische stoffen (ECHA) te onderzoeken of goedgekeurde stoffen waarvoor aanwijzingen bestaan dat zij hormoonverstorend werken, als zodanig kunnen worden aangemerkt. Beide regelgevende agentschappen zijn dan voorbereid het voorstel van de commissie toe te passen, zodra de criteria in werking treden.

De lidstaten moeten nu de twee ontwerpwetten met de nieuwe criteria vaststellen. Naar verwachting gebeurt dat in juli 2016. Het Nederlandse standpunt hierover wordt bepaald door de ministeries van Economische Zaken en van Infrastructuur en Milieu. In een later stadium is het Ctgb verantwoordelijk voor de implementatie van de vastgestelde wetgeving. Dan kunnen we ook meer informatie geven over de implicaties van de nieuwe regelgeving.