Nationale wet- en regelgeving gewasbeschermingsmiddelen

Binnen Nederland is er wet- en regelgeving ontwikkeld voor zowel gewasbeschermingsmiddelen als biociden op verschillende niveaus, vastgelegd in de Wet gewasbeschermingsmiddelen en biociden. De wet wordt verder uitgewerkt in het Besluit gewasbeschermingsmiddelen en biociden. Dit is een algemeen bindende regeling voor details of uitvoering van de wet. De Regeling gewasbeschermingsmiddelen en biociden biedt vervolgens een praktische uitwerking van besluit en wet.

Overgangsrecht

Na de inwerkingtreding van de Europese Verordening voor gewasbeschermingsmiddelen maakt de Nederlandse wet steeds meer plaats voor de verordening. Daar waar de verordening ruimte laat voor een nationale invulling geldt de Nederlandse wet, en ook voor de overgangsperiode van de inwerkingtreding van de verordening. Bijvoorbeeld bij de herregistratie van een gewasbeschermingsmiddel waarvan de werkzame stof in Europa is toegelaten vóór de verordening van kracht werd.

Een aanvraag onder het overgangsrecht

Een toelating op basis van het overgangsrecht is gebaseerd op de Wet Gewasbeschermingsmiddelen en Biociden (Wgb) en is alleen geldig in Nederland. Als u uw product ook in andere lidstaten op de markt wilt brengen, dient u in de desbetreffende lidstaat na te gaan wat de regels zijn voor toelating. Nieuwe aanvragen voor toelating van een gewasbeschermingsmiddel onder overgangsrecht kunnen niet langer worden ingediend.