Bijlage 1: Ontwikkelingen in de omgeving van het Ctgb van belang voor de periode 2020 - 2023

De omgeving van het Ctgb is gedurende de afgelopen strategieperiode veranderd. In deze paragraaf staan enkele belangrijke omgevingsfactoren genoemd en hoe het Ctgb daar in de komend strategieperiode mee om wil gaan.

Wet- en regelgeving ontwikkelingen

 • REFIT-evaluatie EU wetgeving inzake gewasbeschermingsmiddelen en residuen;
 • ontbreken nationaal biocidenbeleid;
 • onvoldoende uitgewerkt toetsingskader voor hormoonverstoorders, niet-doelwit arthropoden, in situ werkzame stoffen en producten, bijen, bodemorganismen, biocide product families, desinfectie bijproducten;
 • ontevredenheid bij de industrie over onverwachte veranderingen in regelgeving en dossiervereisten (‘moving target’);
 • toenemende focus op harmonisatie bij biociden.

We implementeren de uitkomsten van de REFIT evaluatie in onze werkwijzen. Het Ctgb wil meewerken aan een nationaal biocidenbeleid en benoemt hormoonverstoorders, niet-doelwit arthropoden en in situ werkzame stoffen en producten als aandachtsvelden voor kennisontwikkeling en zet in op deelname in de Europese werkgroepen waarin deze onderwerpen worden uitgewerkt.

Politieke ontwikkelingen

Gewasbescherming

 • toenemende politisering gewasbescherming in Nederland en in Europa;
 • discrepantie harmonisatie in Europa en toenemende focus op nationale soevereiniteit;
 • verschuivende Europese en globale machtsverhoudingen in Europa;
 • politieke speerpunten: kringlooplandbouw en vergroening.

Biociden

 • toenemende focus op harmonisatie en toename Unie aanvraag voor gehele EU;
 • toenemend belang van Europese werkgroepen en intensieve samenwerking binnen de EU;
 • toenemende druk op toelatingsautoriteiten zowel vanuit COM/ECHA als industrie;
 • toenemend werkaanbod in Europa in de komende 5 jaar.

Door onze onafhankelijke opstelling en wetenschappelijke argumenten vormen wij een stabiele factor en dragen wij bij aan de continuïteit, effectiviteit en voorspelbaarheid van de ketens. We willen de dialoog met onze nationale en internationale stakeholders verankeren en versterken. Kringloop-landbouw en vergroening middelenpakket krijgen extra aandacht binnen het Ctgb in ontwikkeling van kennis en toetsingskaders.

Technologische ontwikkelingen

 • groeiende rol technologie in de agrarische sector en grotere variëteit teeltmethoden;
 • innovaties in beoordelingsmethodieken;
 • digitaliseren overheid en toename digitale samenwerking in de ketens;
 • toename afhankelijkheid van Europese digitale systemen en databases.

Praktijkkennis (inclusief integrated pest management en precisietechnieken) blijft een inhoudelijk kennisveld waar het Ctgb zich in wil blijven ontwikkelen. Daarnaast houden de vinger aan de pols bij de ontwikkelingen in beoordelingsmethodieken. Het digitaliseren van het Ctgb en het ondersteunen van de digitale samenwerking in de ketens hebben we als strategisch speerpunt benoemd.

Sociale ontwikkelingen

 • groeiende aandacht voor milieu en gezondheid in de samenleving;
 • toenemend wantrouwen ten opzichte van chemische middelen;
 • meer aandacht voor vakbekwaamheid en bijbehorende certificering voor professioneel gebruik.

Door middel van transparante informatievoorziening  naar de stakeholders en de maatschappij dragen we bij aan een onafhankelijke en vanuit de wetenschap gevoerde discussie over inzet en gebruik van middelen.

Economische ontwikkelingen

Gewasbescherming

 • De markt voor chemische gewasbeschermingsmiddelen wordt in toenemende mate bepaald door grote bedrijven en consortia.
 • De markt voor biologische middelen en nieuwe toepassingstechnieken neemt toe.

Biociden

 • De markt voor biociden wordt in toenemende mate bepaald door consortia.
 • Groeiende ontevredenheid bij de industrie over toenemende doorlooptijden en overschrijdingen wettelijke termijnen.
 • Voor niche toepassingen en kleine bedrijven zijn de registratiekosten mogelijk niet meer op te brengen.

Als overheidsinstantie accommoderen we de vraag en daarmee is de markt een gegeven waar we alleen op kunnen reageren. We zetten onze focus op de doorontwikkeling van het toetsingskader voor biologische middelen voort.

Ecologische ontwikkelingen

 • klimaatverandering, afname biodiversiteit, verslechterde bodem, toename invasieve soorten;
 • toename resistentie;
 • toenemende kennis over ecosystemen (o.a. effecten van stapeling van middelen);
 • afname middelenpakket ingegeven door toenemend spanningsveld ecologie en economie.

Deze ecologische ontwikkelingen hebben hun effect op het toetsingskader en mitigerende maatregelen. We blijven de wetenschappelijke voortschrijding van het toetsingskader op de voet volgen, leveren hierin onze bijdrage en implementeren vastgestelde kaders. Resistentie en  cumulatieve risk assessment zijn kennisvelden die we extra en multidisciplinaire aandacht willen geven.