Ctgb Meerjarenstrategie 2020 - 2023

Het Ctgb is een Zelfstandig Bestuursorgaan dat opereert in een groot maatschappelijk spanningsveld, zowel nationaal als Europees. Onze omgeving verandert, soms snel. Het Ctgb moet mee veranderen en doet dat binnen de geldende (wettelijke) kaders. Eens in de vier jaar houden we onze strategie tegen het licht en stellen nieuwe strategische speerpunten vast. We doen dat binnen onze missie en visie en bouwen daarbij voort op wat we bereikt hebben. Daarnaast worden in de ketens waarin we actief zijn nieuwe visies en beleid ontwikkeld. Het Ctgb implementeert de consequenties hiervan in de organisatie en haar beleid.

De online versie van de meerjarenstrategie 2020-2023 kunt ook als PDF-bestand downloaden.

In deze inleiding lichten we het doel van de meerjarenstrategie en de wijze waarop die tot stand is gekomen toe.

Hoofdstuk 2 beschrijft  onze missie en visie, kerntaken en de effecten en impact die wij met onze activiteiten willen bereiken.

In hoofdstuk 3 beschrijven we op hoofdlijnen wat de conclusies van de verschillende analyses zijn en hoe die hebben geleid tot de speerpunten die we voor de komende strategieperiode hebben gekozen. Daarna worden de vier speerpunten in dit hoofdstuk verder toegelicht en uitgewerkt in doelstellingen. Als bijlage zijn de resultaten van de omgevingsanalyse op hoofdlijnen opgenomen.

Vergroot afbeelding
Structuur beleidsdocumenten van de Meerjarenstrategie 2020 - 2023

Doel van de meerjarenstrategie

De meerjarenstrategie bestaat uit onze speerpunten voor het ontwikkelen van het Ctgb.
Deze speerpunten vertalen we in concrete doelstellingen. Missie, visie en de kerntaken van het Ctgb vormen het fundament van onze strategie. Deze zijn vastgelegd in ons organisatiebeleid. Wat op haar beurt weer verder is uitgewerkt in een aantal onderliggende beleidsdocumenten (zie figuur).

Door analyse van de omgeving, stakeholders en interne analyses is onderzocht op welke punten het Ctgb zichzelf wil ontwikkelen.  
Deze meerjarenstrategie geeft richting en kaders aan deze organisatieontwikkelingsactiviteiten en wordt vertaald naar een meerjarenplan waarin de concrete activiteiten om de doelstellingen te bereiken zijn opgenomen. 

Bij het implementeren van strategie en beleid worden mogelijke verbanden onderkend. We zijn koersvast en evalueren onze strategieën, beleid en  besluiten om te kunnen leren als organisatie.

Wijze van totstandkoming

De meerjarenstrategie komt in een aantal stappen tot stand:

  1. Terugblik periode: 2016-2019
  2. Interne- en externe audits en evaluaties: Internationale Visitatie Commissie, externe en interne ISO audits, doelmatigheidsonderzoek, Fact Finding Mission Directorate F
  3. Externe analyses: omgevingsfactorenanalyse, stakeholderanalyse, klantenonderzoek
  4. Interne analyses: workshops interne analyse, medewerkeronderzoek
  5. Sessies strategische keuzes met organisatie, teamleiders, MT en college
  6. Rondetafelgesprek met stakeholders

Er is gekozen voor een participatieve strategie zodat onze medewerkers en stakeholders zich betrokken voelen bij de totstandkoming. Een groot deel van de organisatie heeft actief deelgenomen aan het nadenken over deze strategie.