WS ctgb-herader06
Beeld: ©Ctgb

Hoofdstuk 2 Missie, visie en kerntaken

Missie

Wij dragen bij aan een verantwoord gebruik van gewasbeschermingsmiddelen en biociden binnen Europa met het oog op de veiligheid voor mens, dier en milieu. Onze beoordelingen en adviezen zijn onafhankelijk en transparant. Deze zijn gebaseerd op wetenschappelijke inzichten en komen tot stand binnen juridische kaders.

Visie

Het Ctgb is een zelfstandig bestuursorgaan dat uitvoering geeft aan de Wet Gewasbeschermingsmiddelen en Biociden (Wgb). Deze wet geeft uitvoering aan de Europese verordeningen inzake de toelating en het gebruik van gewasbeschermingsmiddelen en biociden. Daarnaast werkt het Ctgb binnen de kaders van de Nederlandse wet- en regelgeving zoals o.a. de Algemene Wet Bestuursrecht.


Wij maken deel uit van de ketens van wetgever, producent, distributeur, handhaver-toezichthouder, wetenschap, gebruiker, consument en maatschappij en wij zijn in continue interactie met de stakeholders in deze ketens en in netwerken.

 1. Keten producent->distributeur->gebruiker->consument en belanghebbenden
  Wij dragen bij aan een verantwoord gebruik van middelen door onafhankelijke, transparante beoordelingen en praktisch hanteerbare toelatingen.

 2. Keten wetgever ->handhaver/ toezichthouder ->gebruiker
  Door onze onafhankelijke adviezen dragen wij bij aan verantwoorde besluitvorming en een hoogwaardige wet- en regelgeving. (De handhaving van) het veilig gebruik van middelen is mede mogelijk doordat wij de benodigde de informatie ontsluiten en verstrekken.
 3. Europese ketens en -netwerken
  Door een actieve rol in het harmonisatieproces en kennisontwikkeling te spelen dragen wij bij aan een eenduidige, consequente wijze waarop beoordelingen binnen de EU worden uitgevoerd, die voldoet aan de door Nederland gewenste kwaliteitsnormen.
 4. Wetenschappelijke kennisketen en -netwerken
  We dragen bij aan de ontwikkeling van up to date beoordelingsmethoden door lacunes in de beschikbare methodieken aan te geven en door het delen van onze kennis en ervaring.

Door onze onafhankelijke opstelling vormen wij een stabiele factor en dragen wij bij aan de continuïteit, effectiviteit en voorspelbaarheid van de ketens. Het Ctgb is transparant over de geleverde diensten en de totstandkoming daarvan.

Kerntaken

Binnen de bovenstaande ketens richten we ons op twee kerntaken.

 1. Beoordeling van stoffen en middelen
  De beoordeling van stoffen en middelen leidt tot besluiten op middelen en Europees geaccepteerde adviezen over stofbeoordeling. Onze beoordelingen zijn onafhankelijk en voorspelbaar (wat betreft inhoud en tijdpad) .  Wij zijn transparant over onze besluiten en de keuzes die daarin zijn gemaakt. We beoordelen volgens een internationaal geaccepteerd kwaliteitsniveau vastgelegd in toetsingskaders. We houden waar mogelijk rekening met de laatste stand van de wetenschap.
   

 2. Beleidsadvies aan ministeries
  Wij geven gevraagd en ongevraagd advies en leggen met onze adviezen ook verantwoording af over wat wij doen. Wij ondersteunen ministeries bij beleidsontwikkeling door gevraagd en ongevraagd onafhankelijk advies te geven. Wij leggen hierbij proactief verantwoording af over onze bedrijfsvoering, beoordelingen en adviezen. 

Voorts voeren we de volgende, aan onze kerntaken gerelateerde, activiteiten uit:

 • Bijdragen en beheren beoordelingssystematiek, procedurele en inhoudelijke uitvoeringskaders
  We dragen bij aan het ontwikkelen en beheren van geharmoniseerde systematieken en beoordelingskaders door inhoudelijk advies op toetsingskaders in ontwikkeling en door aan te geven waar lacunes bestaan. Hierbij werkt het Ctgb nauw samen met kennispartners en Europese zusterorganisaties door proactief kennis en ervaring te delen.
   
 • Informatieverstrekking
  We verstrekken passende informatie aan stakeholders en leggen verantwoording af. Om te voldoen aan de wettelijke en maatschappelijke taak zorgt het Ctgb voor een toegankelijke ontsluiting van besluiten en adviezen. Via de website stellen wij algemene informatie beschikbaar. Voor specifieke informatie kan een beroep op de servicedesk worden gedaan.

Effecten en impact van het Ctgb

De output die het Ctgb genereert bestaat in de basis uit besluiten en adviezen. Onder effect verstaan we de invloed die onze output heeft op het gedrag van mensen en organisaties wat resulteert in de uiteindelijke impact van het Ctgb.

Via de besluiten is duidelijk wat er wel en niet toegelaten is en voor welke toepassingen. Via het wettelijk gebruiksvoorschrift (WG) of de samenvatting van de productkenmerken (SPC) wordt aangegeven hoe een specifiek middel toegepast dient te worden. Deze vormen het mechanisme dat tot gewenst gedrag van de doelgroepen moet leiden.

Het Ctgb wil de grootte van het effect van de besluiten en adviezen beïnvloeden door transparante besluitvorming en door eenduidige en handhaafbare gebruiksvoorschriften. Met onze adviezen willen we bereiken dat beleidsmakers en politiek publicaties en (internationale) ontwikkelingen op waarde weten te schatten. Wij beïnvloeden de hoogte van dit effect door onafhankelijke, relevante adviezen tijdig te leveren.

Strategische speerpunten en doelstellingen

In het derde hoofdstuk staan de hoofdlijnen van de conclusies van de verschillende analyses en hoe die leiden tot de speerpunten voor de strategieperiode 2020 -2023. Daarna worden de vijf speerpunten verder toegelicht en uitgewerkt in doelstellingen.