Ctgb header als attentie afbeelding

Hoofdstuk 3. Strategische speerpunten en doelstellingen

Terugblik periode 2016-2019

De periode 2016-2019 hebben we voor het eerst met een concreet meerjarenprogramma gewerkt. De strategische speerpunten voor de periode 2016-2019 en de belangrijke resultaten waren:

 1. Wij beleven onze onafhankelijkheid in interactie met onze omgeving.
  a. Er is veel geïnvesteerd om onze rol en plaats in de keten duidelijk te maken.
  b. De communicatie met stakeholders is sterk verbeterd, maar het kan nog beter. Dit blijft een belangrijk punt voor de komende planperiode.
   
 2. Wij leveren onze diensten binnen de wettelijke of overeengekomen termijn.
  a. Er is een nieuwe planningsmethodiek geïntroduceerd, incl. een nieuwe planningstool. Door de nieuwe aanpak is de grip op de planning al aanzienlijk verbeterd.
  b. Er is een onderzoek uitgevoerd naar het verkorten van doorlooptijden.
   
 3. Wij zetten actief en gestructureerd in op Europese harmonisatie.
  a. We hebben actief bijgedragen aan harmonisatie en de discussie internationaal gefaciliteerd (onder meer door Directeurenoverleg voor biociden en gewasbescherming).
  b. Voor gewasbescherming is er een centraal secretariaat opgericht voor de centrale zone, ter ondersteuning van de Central Zone Steering Committee (CZSC) en het Directeurenoverleg.
   
 4. Wij zorgen voor interne én externe kennisontwikkeling en kennisdeling binnen geselecteerde kennisvelden.
  a. Het Ctgb Kennisbeleid is vastgesteld en we zijn gestart met de implementatie.
  b. Er is een nieuw kennisportaal geïntroduceerd en uitgebouwd wat uitgebreide mogelijkheden biedt voor het borgen, ontsluiten  en delen van kennis.
  c. Er worden bedrijfsbezoeken georganiseerd, daardoor is de praktijkkennis gegroeid.
   
 5. Wij zijn in staat onze organisatie en werkzaamheden aan te passen aan veranderende omstandigheden.
  a. De sturende processen zijn aanzienlijk verbeterd, waarbij een integraal organisatiebeleid met verschillende deelterreinen is ontwikkeld.
  b. De kwantitatieve forecast is verbeterd. De betrouwbaarheid hiervan is toegenomen.
  c. Er zijn stappen gezet voor wat betreft de flexibilisering van capaciteit tussen gewasbescherming en biociden.

Conclusies Terugblik periode 2016-2019

 • Speerpunt 1: Het Ctgb heeft geïnvesteerd in communicatie met onze stakeholders. Het is voor de omgeving daardoor duidelijker geworden wat onze rol in de keten is.
 • Speerpunt 2:  Voor gewasbeschermingsmiddelen zijn de doorlooptijden verkort, maar nog niet allemaal binnen de termijn. In de periode 2016-2019 zijn de doorlooptijden voor biociden juist opgelopen . Daarom blijft dit een speerpunt voor de periode 2020-2023.
 • Speerpunt 3: Het Ctgb is ook veel betrokken geweest met harmonisatie in de EU.
 • Speerpunt 4: Dit speerpunt blijft belangrijk, maar wordt concreet uitgewerkt in het Ctgb Kennisbeleid en is daarmee niet een speerpunt meer.
 • Speerpunt 5: We hebben een solide basis voor het beleid gelegd, maar we willen komende periode verder werken aan de wendbaarheid van onze organisatie, waardoor dit een speerpunt blijft.

Omgevingsanalyse

Met de omgevingsanalyse zijn ontwikkelingen op politiek, economisch, ecologisch, sociaal, technologisch terrein en op het gebied van wet- en regelgeving in kaart gebracht. De resultaten zijn op hoofdlijnen weergegeven in bijlage 1.

Uit de omgevingsanalyse blijkt dat de ontwikkelingen in onze omgeving niet vragen om veranderingen in de missie, visie of kerntaken van het Ctgb, maar ze geven wel richting in de inhoud en de manier waarop we onze kerntaken uitvoeren.

Om deze ontwikkelingen en hun consequenties het hoofd te kunnen bieden, is een voortdurende dialoog met onze stakeholders van belang. Dit stelt ook eisen aan de wendbaarheid van het Ctgb.

Stakeholderanalyse

Uit het stakeholderonderzoek blijkt een hogere waardering van stakeholders over de verschillende onderwerpen ten opzichte van vier jaar geleden. Waar verbetering nodig is, is vooral op de vlakken doorlooptijd en communicatie. Stakeholders willen daarbij graag beter op de hoogte gehouden worden over de inhoudelijke beoordeling, status en verwachte levertijden van onze diensten.

Interne analyse

In de interne analyse heeft het Ctgb gekeken met een interne bril naar hoe de organisatie er voor staat. De drie belangrijkste ontwikkelpunten die in de interne analyse benoemd zijn waren: betere interne communicatie, meer tijd en ruimte voor kennisontwikkeling en betere ondersteuning van taken door de ICT-applicaties.

Strategische speerpunten en doelstellingen 2020-2023

Op basis van de voorgaande analyses heeft het Ctgb de volgende 5 speerpunten bepaald.

 1. Om onze taken in de ketens effectief uit te voeren zetten we actief in op Europese harmonisatie en verduurzaming.
 2. Om effectiever en efficiënter samen te werken met stakeholders en collega’s verankeren en versterken we onze communicatie.
 3. Om beter in te kunnen spelen op veranderingen in de omgeving maken we onze organisatie wendbaarder.
 4. We leveren onze diensten binnen de wettelijke of overeengekomen termijnen.
 5. Om onze processen en medewerkers beter te ondersteunen ontwikkelen, integreren en implementeren we een nieuw applicatielandschap.

Deze speerpunten worden voorzien van een toelichting en doelstellingen die in het meerjarenprogramma worden uitgewerkt met onderliggende activiteiten.