Externe afspraken van collegevoorzitter en directeur

Het Ctgb vindt het belangrijk om met een brede vertegenwoordiging uit de samenleving te spreken over de toelating van gewasbeschermingsmiddelen en biociden. Zo krijgen wij een evenwichtig beeld van zowel de technische als de maatschappelijke ontwikkelingen in ons werkveld. Ook zijn dit de gelegenheden waarbij wij uitleg kunnen geven over toelatingen en afwijzingen, en over die regels die daarbij gelden. Dat helpt ons bij ons werk, het helpt aanvragers en anderen om een goed beeld te krijgen van ons werk en het is belangrijk voor ons bij onze advisering aan zowel binnenlandse, als Europese instanties.

Medewerkers van het Ctgb praten met collega’s van mede-overheden in Nederland en Europa over de voorbereiding, uitwerking en interpretatie van beoordelingsmethodieken en de beoordeling van stoffen en middelen. Dat gebeurt in vastgelegde structuren, maar ook ad hoc. Dit is voor de nagestreefde harmonisatie van groot belang.

Voor directie en college is het eveneens belangrijk contact te hebben met diverse stakeholders uit de samenleving. Dat kunnen vertegenwoordigers zijn van belangenorganisatie, mede-overheden, het bedrijfsleven, van telers/gebruikers, maar ook van andere maatschappelijke organisaties (NGO’s). Op deze pagina geven wij een overzicht van met wie wij praten. Hieronder staan de externe afspraken van de collegevoorzitter en de directeur. Reguliere overleggen (doorgaans met ministeries) volgend uit hun ambtelijke taak, staan er niet in; andere afspraken, waarin zij het Ctgb in gesprekken met derden vertegenwoordigen, wel.

Externe afspraken de collegevoorzitter en secretaris / directeur Ctgb

 2021

Afspraak Deelname
week 20 Bestuurlijk overleg NVWA collegevoorzitter, secretaris/directeur
week 19 Bestuurlijk overleg Agrodis collegevoorzitter, secretaris/directeur
week 16 High Level Meeting DG Sante collegevoorzitter, secretaris/directeur
week 16 High Level Meeting ECHA collegevoorzitter, secretaris/directeur
week 15 Certiked audit kwaliteitsmanagementsysteem secretaris/directeur
week 15 Bestuurlijk overleg Nefyto collegevoorzitter, secretaris/directeur
week 15 Stakeholdersoverleg azolenresistentie collegevoorzitter, secretaris/directeur
week 14 Bestuurlijk overleg met Vewin collegevoorzitter, secretaris/directeur
week 13 Bestuurlijk overleg ministerie Infrastructuur en Waterstaat collegevoorzitter, secretaris/directeur
week 13 High Level Meeting met Federale Overheidsdienst
Volksgezondheid, Veiligheid van de Voedselketen en Leefmilieu
collegevoorzitter, secretaris/directeur
week 13 Bestuurlijk overleg Artemis collegevoorzitter, secretaris/directeur
week 12 Voorjaarsoverleg ministeries LNV, I&W, VWS en SZW collegevoorzitter, secretaris/directeur
week 11 High Level Meeting collegevoorzitter, secretaris/directeur
week 11 Directeuren overleg NVWA - Ctgb secretaris/directeur
week 7 Directors Consulting Group secretaris/directeur
week 7 Bestuurlijk overleg Unie van Waterschappen collegevoorzitter, secretaris/directeur
week 5 Verzamel Algemeen overleg gewasbescherming secretaris/directeur
week 3 Stuurgroep Duurzame gewasbescherming secretaris/directeur
week 2 Bestuurlijk overleg over azolenresistentie collegevoorzitter, secretaris/directeur