College en secretariaat

College en secretariaat

Het Ctgb is als zelfstandig bestuursorgaan (ZBO) verantwoordelijk voor de uitvoering van de Wet gewasbeschermingsmiddelen en biociden (Wgb). Het Ctgb is een zelfstandige organisatie die als zbo hiërarchisch niet ondergeschikt is aan een minister. Het ministerie van Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit is onze eigenaar en net als de ministeries van Infrastructuur en Waterstaat (biociden), van Volksgezondheid, Welzijn en Sport ook onze opdrachtgever.

Het Ctgb bestaat uit het college en een secretariaat:

De collegeleden worden benoemd op grond van hun deskundigheid en oefenen hun functie uit zonder last of ruggespraak. Zie ook het reglement voor de werkwijze van het College voor de toelating van gewasbeschermingsmiddelen en biociden. De belangrijkste taken van het college zijn:

  • besluiten nemen over de toelating van gewasbeschermingsmiddelen en biociden,
  • gevraagd en ongevraagd adviseren van de betrokken bewindslieden,
  • goedkeuren van werkplan en begroting,
  • vaststellen van het jaarverslag en de jaarrekening.

Het college wordt ondersteund door het collegesecretariaat, dat beslissingen wetenschappelijk en administratief voorbereidt. Gezamenlijk treden zij als eenheid naar buiten op. De secretaris van het college is tevens directeur van het secretariaat. In het "Besluit mandaat, volmachten, machtiging en vertegenwoordiging Ctgb 2018" heeft de directeur de doorverlening van mandaten, volmachten, machtigingen en vertegenwoordigingsbevoegdheden aan medewerkers van het secretariaat geregeld.

In het ‘Bestuursreglement toelatingsprocedure gewasbeschermingsmiddelen en biociden Ctgb 2018’ wordt waar nodig een aanvulling gegeven op het toepasselijk recht voor de procedures met betrekking tot de toelating van een gewasbeschermingsmiddel of biocide tot de Nederlandse markt.

Opleidingsniveau wetenschappelijk beoordelaars Ctgb

Bijna 85% van de medewerkers van het secretariaat heeft een universitaire, master of HBO-bacheloropleiding afgerond. Van hen is iets meer dan 33% gepromoveerd. Op één na zijn alle humaan toxicologen geregistreerd toxicoloog.

Vergaderingen college 2023

25 januari: agenda en verslag
22 februari: agenda en verslag
22 maart: agenda en verslag  
26 april: agenda en verslag
24 mei: agenda en verslag
28 juni: agenda en verslag
26 juli: agenda 
23 augustus: agenda 
27 september: 
25 oktober:
22 november: 
20 december: 

Collegeagenda's en verslagen 2022

26 januari: agenda en verslag
23 februari: agenda en verslag
23 maart: agenda en verslag
20 april: agenda en verslag
25 mei: agenda en verslag
22 juni: agenda en verslag
27 juli: agenda en verslag
24 augustus: agenda en verslag
28 september: agenda en verslag
26 oktober: agenda en verslag
23 november: agenda en verslag
21 december: agenda en verslag

Integriteit

Het Ctgb hanteert een gedragscode integriteit voor de medewerkers en een code voor de leden en plaatsvervangende leden van het college alsmede commissieleden. Daarnaast hanteert het Ctgb een individuele meldingsverklaring ter voorkoming van belangenverstrengeling en een geheimhoudingsverklaring ten behoeve van derden.
De Kaderwet zelfstandige bestuursorganen bepaalt dat nevenfuncties van collegeleden en plaatsvervangende collegeleden openbaar worden gemaakt. Voor de collegeleden gaat het hierbij in de eerste plaats om hun reguliere functie. Daarnaast zijn ook andere bestuursfuncties opgenomen. Voor de volledigheid is de nevenfunctie die de directeur-secretaris vervult ook bekend gemaakt.

Uw mening kenbaar maken

Vertegenwoordigers van NGO’s en individuele burgers mailen soms naar individuele Ctgb-medewerkers om standpunten kenbaar te  maken en/of het standpunt van het Ctgb te beïnvloeden. De individuele medewerkers zijn echter niet verantwoordelijk voor het oordeel van het Ctgb.

Het past in een democratische proces dat alle meningen gehoord kunnen worden. Daarom, wilt u een mening kenbaar maken met betrekking tot het werk van het Ctgb of de toelating van gewasbeschermingsmiddelen en biociden, richt u dan tot het bestuur van het Ctgb (‘het college’) of tot de verantwoordelijke ministeries (gewasbeschermingsmiddelen: Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit, biociden: Infrastructuur en Waterstaat).