Klachtenregeling

Het is mogelijk bezwaar te maken tegen beslissingen van het Ctgb. Als u het vervolgens niet eens bent met de beslissing op bezwaar, dan kunt u in beroep gaan bij de rechter.

Daarnaast is mogelijk om klachten over gedragingen van het Ctgb in te dienen. Daarover hieronder meer.

Klachtenbeleid Ctgb

Het Ctgb handelt klachten af volgens Hoofdstuk 9 van de Algemene wet bestuursrecht (Awb). De afhandeling van klachten vindt in eerste instantie informeel en decentraal in de organisatie plaats. Uiteraard is het streven klachten te voorkomen.

Hoe dient u klacht in?

Klachten kunnen mondeling of schriftelijk ingediend worden. Mondelinge klachten worden standaard informeel afgehandeld, waarbij de klager de klachtprocedure alsnog in gang kan zetten. U kunt zich met uw mondelinge klacht tot de medewerker of diens leidinggevende wenden, die vanuit zijn of haar functie relateert aan het onderwerp van uw klacht. Klanten kunnen zo gewenst de accountmanager inschakelen.

Schriftelijke klachten worden alleen informeel afgehandeld, als de klager daarmee akkoord gaat en de klacht na de informele behandeling naar tevredenheid van de klager is afgehandeld. Schriftelijke klachten kunt u mailen of per post verzenden aan het Ctgb, Postbus 8030, 6710 AA, Ede onder het vermelden van 'vertrouwelijk'.

Wanneer ontvangt u een definitieve uitspraak naar aanleiding van uw klacht?

De gehele procedure duurt maximaal tien weken met een mogelijkheid tot verlenging met vier weken. Verder uitstel is mogelijk voor zover de klager daarmee schriftelijk instemt.

Niet tevreden?

Indien u niet tevreden bent over de afhandeling van uw klacht, dan kunt u zich wenden tot: de Nationale Ombudsman