Bewaken kwaliteit

Het Ctgt hecht veel waarde aan een goede kwaliteit; periodieke onderzoeken helpen ons om te kijken of we de juiste dingen doen, met een wetenschappelijke kwaliteit en daarvoor efficiënte processen gebruiken. In onze beleidscyclus kijken we of er op basis van de onderzoeksresultaten aanpassingen of verbeteringen nodig zijn. Periodiek worden vier kwaliteitsonderzoeken gedaan.

ZBO-evaluatie in opdracht van de minister

Iedere vijf jaar is er de evaluatie van het Ctgb als Zelfstandig Bestuursorgaan (ZBO) in opdracht van de minister van Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit. Dit onderzoek richt zich vooral op de doelmatigheid en doeltreffendheid van de inspanningen door het Ctgb. De resultaten van dit onderzoek worden aangeboden aan de Tweede Kamer en door de rijksoverheid gepubliceerd.

Internationale Visitatiecommissie

De kwaliteit van de risicobeoordeling van gewasbeschermingsmiddelen en biociden in Nederland voldoet ruimschoots aan de wetenschappelijke eisen. Dat is de conclusie van een internationale visitatiecommissie (IVC) na de evaluatie in 2018. De IVC bekeek het wetenschappelijke proces, de wetenschappelijke resultaten en het besluitvormingsproces van het college, en concludeerde dat het Ctgb een deskundige en internationaal – in en buiten Europa – gewaardeerde organisatie is.

Dit onderstreept dat door het Ctgb toegelaten gewasbeschermingsmiddelen en biociden voldoen aan de veiligheidseisen voor mens, dier en milieu. De commissie was in het bijzonder positief over de kwaliteit van de wetenschappelijke ‘output’, de efficiënte en continue aanpassing van de beoordelingspraktijk aan de veranderende Europese wetgeving en de actieve bijdrage van het Ctgb aan de toelating van biologische en laag-risicomiddelen. En daarnaast over de reikwijdte en de rol van het Ctgb in de Europese Unie.

Het Ctgb heeft het rapport (zie hieronder) en een reactie met plan van aanpak gestuurd naar de verantwoordelijke ministers, die van Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit (gewasbeschermingsmiddelen), respectievelijk Infrastructuur en Waterstaat (biociden).

Stakeholderonderzoek

Eens in de vier jaar doet een onafhankelijk bureau een onderzoek bij onze relaties naar hun oordeel over het Ctgb, het contact, de diensten en producten. Daarvoor worden producenten van gewasbeschermingsmiddelen en biociden, belangenorganisaties, NGO’s en mede-overheden bevraagd. De managementsamenvatting van het recente onderzoek staat hieronder.

Medewerkersonderzoek

Iedere twee jaar doet een onafhankelijk bureau een anoniem onderzoek onder onze medewerkers naar hun ervaringen met het werken voor het Ctgb, de aansturing en interne samenwerking en natuurlijk de gevoelde waardering. Dit geeft een goed beeld van de interne ontwikkelingen en de tevredenheid van de medewerkers. De managementsamenvatting van het recente onderzoek staat hieronder.