Voorkomen belangenverstrengeling bij samenwerking met derden

Het Ctgb kan de beoordeling van aanvragen niet altijd volledig zelfstandig uitvoeren zonder gebruik te maken van externe deskundigheid en capaciteit. Daarom besteedt het Ctgb een deel van de werkzaamheden uit aan derden, die in dit verband Evaluerende Instanties (EI’s) worden genoemd.
Deze voeren werkzaamheden uit op grond van het toetsingskader zoals vastgelegd in de wet- en regelgeving, EU-Guidance documenten, de van toepassing zijnde Evaluation Manuals, de werkinstructies en de stand van de wetenschappelijke en technische kennis.

Gedragscode ter voorkoming belangenverstrengeling

Middels een Service Level Agreement (SLA) maken het Ctgb en de EI’s generiek geldende, bindende afspraken met elkaar met betrekking tot opdrachten die de EI’s voor het Ctgb uitvoeren. Onderdeel van deze service level agreements zijn onder andere het procedurele kader en kwaliteitsborging. Bovendien is een clausule opgenomen ter voorkoming van belangenverstrengeling.

Bij het uitvoeren van een opdracht in de vorm van detachering zijn de werknemers van de  EI’s  verplicht om bij de uitvoering van de werkzaamheden het Integriteitsbeleid van het Ctgb te volgen en zich aan de geheimhoudingsovereenkomst te houden.
De EI houdt, om te voorkomen dat belangenverstrengeling op kan treden, de volgende gedragscode aan:

 1. Voor alle dossiergegevens die bij het Ctgb beschikbaar zijn, geldt voor de EI-medewerker een geheimhoudingsplicht met uitzondering van gegevens die openbaar zijn.
 2. Gedurende de uitvoering van opdrachten verplicht de EI-medewerker zich te onthouden van het aanvaarden van werk van derden op het gebied van de opdracht.
 3. Indien een EI-medewerker een opdracht ontvangt die rechtstreeks verband houdt met door hem/haar in opdracht van aanvrager(s) uitgevoerde werkzaamheden of rechtstreeks verband houdt met de Evaluerende Instantie waar medewerker in dienst is zal de EI-medewerker dit eerst melden bij de teamleider van het Ctgb. De teamleider maakt samen met Manager WBA en Directeur Ctgb een afweging of betreffende opdracht door de EI-medewerker uitgevoerd kan worden. 

Evaluerende Instanties

 • Wageningen Environmental Research - WUR
 • Linge Agroconsultancy BV
 • NVWA ministerie EZ
 • RIVM ministerie van VWS
 • Charles River Laboratories
 • Triskelion
 • Mathieu Pluijmen Consultancy
 • Tialda Bouwman Consultancy
 • Marloes Busschers Toxicology Consultancy