Zelfstandig Bestuursorgaan

Het Ctgb is sinds 2000 een tariefgestuurd zelfstandig bestuursorgaan (ZBO). Onze onafhankelijke positie is wettelijk verankerd in de Wet gewasbeschermingsmiddelen en biociden (2007) en de Kaderwet zelfstandige bestuursorganen (2006). Dat betekent dat het college besluiten neemt over de toelating van een middel zonder dat de politiek daar direct invloed op kan uitoefenen. Het Ctgb is wel gehouden aan de algemene Europese en nationale regelgeving en beleidsregels en het is mogelijk de juistheid van de beslissingen van het Ctgb te toetsen via de bezwaarprocedure.

De werkwijze van het College voor de toelating van gewasbeschermingsmiddelen en biociden zijn vastgelegd in het Bestuursreglement.

Als tariefgestuurd ZBO is het Ctgb verantwoordelijk voor een kostendekkende bedrijfsvoering. De tarieven die het Ctgb in rekening brengt voor de behandeling van aanvragen om gewasbeschermingsmiddelen en biociden toe te laten, dekken dus de werkelijke kosten die het Ctgb maakt voor de risicobeoordeling. Is een middel eenmaal toegelaten dan betalen toelatinghouders jaarlijks een vergoeding. Andere activiteiten zoals beleidsadviezen voor ministeries worden tegen gemaakte kosten in rekening gebracht bij de betrokken ministeries.

Het Ctgb legt verantwoording af aan de beleidsverantwoordelijke bewindslieden.

Vergroot afbeelding Taakverdeling van het Ctgb
Beeld: ©Ctgb

Taakverdeling

Het Ctgb beoordeelt stoffen en middelen op basis van EU-wetgeving en onze nationale regelgeving. De ministeries van LVVN (gewasbeschermingsmiddelen) en van IenW (biociden) zijn verantwoordelijk voor het beleid dat het Ctgb uitvoert. Over wijzigingen in de regelgeving, over het stemgedrag van Nederland bij het wel of niet goedkeuren van werkzame stoffen in de EU en over beleid, besluit de betreffende minister. Het Ctgb adviseert de minister hierover.

Het Ctgb doet zijn werk binnen de (inter)nationaal vastgelegde kaders. De minister besluit over ontwikkelingen van de kaders en kan bijvoorbeeld het RIVM of Wageningen University & Research (WUR) vragen vanuit hun specifieke kennis te helpen bij het ontwikkelen of aanpassen van de beoordelingssystematiek. Het Ctgb kan hierbij signaleren of adviseren, maar heeft geen rol in de besluitvorming over de regelgeving die het uitvoert.

Het Ctgb laat middelen toe wanneer ze bij juist gebruik volgens het Wettelijk Gebruiksvoorschrift veilig toegepast kunnen worden. NVWA en ILT zien toe op dat juiste gebruik in de praktijk.