Zelfstandig Bestuursorgaan

Het Ctgb is sinds 2000 een zelfstandig, tariefgestuurd bestuursorgaan (ZBO). Onze onafhankelijke positie is wettelijk verankerd in de Wet gewasbeschermingsmiddelen en biociden (2007) en de Kaderwet zelfstandige bestuursorganen (2006). Dat betekent dat het college besluiten neemt over de toelating van een middel zonder dat de politiek daar direct invloed op kan uitoefenen. Het Ctgb is wel gehouden aan de algemene Europese en nationale regelgeving en beleidsregels en het is mogelijk de juistheid van de beslissingen van het Ctgb te toetsen via de bezwaarprocedure.

De werkwijze van het College voor de toelating van gewasbeschermingsmiddelen en biociden zijn vastgelegd in het Bestuursreglement.
​ 
Als tariefgestuurd ZBO is het Ctgb verantwoordelijk voor een kostendekkende bedrijfsvoering. De tarieven die het Ctgb in rekening brengt voor de behandeling van aanvragen om gewasbeschermingsmiddelen en biociden toe te laten, moeten dus de kosten dekken maar het Ctgb maakt daarop geen winst. Overige activiteiten zoals beleidsadvisering, worden in rekening gebracht bij de betrokken ministeries. Het Ctgb legt verantwoording af aan de beleidsverantwoordelijke bewindslieden.