Financiering en tarieven

Net zoals de burger aan de gemeente leges betaalt voor bijvoorbeeld een kapvergunning, moeten de kosten van behandeling worden betaald door de aanvrager van een beoordeling. Dit gebeurt op basis van kostprijs, het Ctgb heeft geen winstoogmerk.

Als tariefgestuurd ZBO is het Ctgb verantwoordelijk voor een kostendekkende bedrijfsvoering.

De tarieven worden ieder jaar opnieuw vastgesteld en gepubliceerd in het tarievenbesluit:

De kosten van verschillende aanvragen tot toelating verschillen sterk en zijn afhankelijk van de hoeveelheid tijd die het kost om de aanvraag te beoordelen. Ook betalen de toelatinghouders een jaarlijkse vergoeding voor registratie. 

Tarieven Biociden

De kosten van een aanvraag tot toelating van een biocide zijn afhankelijk van de status van werkzame stoffen in Europa en het type aanvraag. Voor aanvragen onder het overgangsrecht geldt het tarievenbesluit van het Ctgb. Voor aanvragen onder de verordening zijn ook vaak tarieven aan ECHA verschuldigd. Hierbij gelden dus zowel het tarievenbesluit van het Ctgb als de uitvoeringsverordening van ECHA. 

Unietoelating

Ctgb brengt geen jaarlijkse vergoeding voor unietoelatingen. In het geval Nederland optreedt als eCA (evaluerende competente autoriteit) voor een unietoelating  brengen we de werkelijk gemaakte kosten in rekening; zie hoofdstuk 7 van het tariefbesluit.

Servicedesk

Verrichtingen in het kader van servicedeskverzoeken die meer dan 4 uur vragen, worden in rekening gebracht. Daarnaast zijn er tarieven verbonden aan beleidsadvisering, die in rekening wordt gebracht bij de beleidsverantwoordelijke ministeries.

Incasseren van facturen

Het is mogelijk om uw facturen automatisch te laten incasseren door het Ctgb.
Door het incasseren van uw facturen heeft u geen omkijken meer naar een tijdige betaling en nemen wij deze administratieve last van u over.
U houdt de controle over uw eigen rekening, u kunt incasso's vooraf weigeren.

Wilt u gebruik maken van de mogelijkheid voor automatische incasso, neem dan contact op het de afdeling Financiën & Control.
Wij zullen dan de procedurestappen met u doornemen en de benodigde contracten opmaken.