Financiering en tarieven

Om een gewasbeschermingsmiddel of biocide op de markt te kunnen brengen in Nederland moeten producenten betalen voor ‘toelating’. De kosten om het gewasbeschermingsmiddel of biocide hiervoor te beoordelen op veiligheid voor mens, dier en milieu worden betaald aan het Ctgb. Dit gebeurt op basis van de kostprijs (werkelijke kosten), want het Ctgb is een tariefgestuurd zelfstandig bestuursorgaan (ZBO). In andere lidstaten vindt de financiering vaak plaats via de algemene middelen van de overheid.

Zo’n risicobeoordeling op bijvoorbeeld humane toxicologie en gevolgen voor het milieu, kost veel tijd. De producent overlegt een dossier met volgens good laboratory practice (GLP) uitgevoerde onderzoeken en die worden zorgvuldig gecontroleerd en getoetst aan de veilige waarden, zoals vastgelegd in Europese wetgeving en guidance-documenten. De tarieven die het Ctgb daarvoor hanteert, zijn afhankelijk van de tijd die dat kost en dat verschilt aanmerkelijk per type aanvraag. Is het middel door het Ctgb toegelaten, dan betaalt de toelatinghouder daarvoor ook jaarlijks een vergoeding.

De tarieven worden ieder jaar opnieuw vastgesteld en in de Staatscourant gepubliceerd in het tarievenbesluit:

Hoe wordt het tarief opgebouwd?

Het Ctgb werkt op basis van kostendekkende tarieven. Aanvragers betalen een tarief dat is samengesteld uit de kosten van verschillende aspect beoordelingen die van toepassing zijn voor hun aanvraag. Door verschillende factoren, zoals bijvoorbeeld dat een middel alleen in kassen zal worden gebruikt of juist niet alleen in kassen maar ook buiten, of dat een aanvraag wordt gedaan voor een enkel product of juist voor een grote biocidenfamilie bestaande uit meerdere op elkaar gelijkende producten, kunnen die kosten sterk verschillen. En is het middel eenmaal door het Ctgb toegelaten, dan betaalt de toelatinghouder daarvoor jaarlijks een vergoeding. Deze jaarlijkse vergoeding is het basisinkomen van het Ctgb

De kosten van een aanvraag zijn opgebouwd uit de werkzaamheden voor de verschillende fases en aspecten van de beoordeling, zoals de beoordeling van het aspect humane toxicologie, ecotoxicologie, gedrag en lotgevallen in het milieu, fysisch chemische eigenschappen en werkzaamheid. Die kosten per aspectbeoordeling worden als het ware op elkaar gestapeld.

Het type aanvraag heeft ook invloed op de kosten. Bijvoorbeeld een middel dat in een ander Europees land al is toegelaten kan in Nederland via een wederzijdse erkenning op de markt komen. Het Ctgb neemt dan het merendeel van de beoordeling uit de andere EU-lidstaat over en kijkt vooral naar voor Nederland specifieke elementen. De kosten hiervoor zijn dus aanmerkelijk lager dan voor een complete beoordeling. Maar mochten er voor toelating op de Nederlandse markt aanvullende beoordelingen nodig zijn dan kunnen die kosten toch nog oplopen.

Vanwege de grote verschillen tussen de typen aanvragen hanteert het Ctgb twee typen tarieven: op basis van een voorschot en nacalculatie, en aanvragen op basis van een vast tarief.

Servicedesk

Vragen aan de Servicedesk die door de Servicedesk medewerkers kunnen worden beantwoord worden niet in rekening gebracht. De kosten van vragen die door toekomstige aanvragers en toelatinghouders gesteld worden waarbij inzet van een specialist uit de backoffice nodig is, worden altijd in rekening gebracht. Zie tarieven Servicedesk

Incasseren van facturen

Het is mogelijk om uw facturen automatisch te laten incasseren door het Ctgb.
Door het incasseren van uw facturen heeft u geen omkijken meer naar een tijdige betaling en nemen wij deze administratieve last van u over.
U houdt de controle over uw eigen rekening, u kunt incasso's vooraf weigeren.

Wilt u gebruik maken van de mogelijkheid voor automatische incasso, neem dan contact op het de afdeling Financiën & Control.
Wij zullen dan de procedurestappen met u doornemen en de benodigde contracten opmaken.