Missie, visie en strategie

Het Ctgb heeft een heldere opdracht: Het beoordelen ván en besluiten óver aanvragen voor de toelating van gewasbeschermingsmiddelen en biociden. Het Ctgb wil zijn taak op een kwalitatief hoog niveau vervullen. Dat doet het Ctgb sinds de oprichting.

Missie

Wij dragen bij aan een verantwoord gebruik van gewasbeschermingsmiddelen en biociden binnen Europa met het oog op de veiligheid voor mens, dier en milieu. Onze beoordelingen en adviezen zijn onafhankelijk en transparant. Deze komen tot stand binnen de juridische kaders en zijn gebaseerd op wetenschappelijke inzichten. 

Visie

Wij maken deel uit van diverse ketens met stakeholders zoals wetgever, producent, distributeur, handhaver-toezichthouder, wetenschap, gebruiker, consument en maatschappij en wij zijn in continue interactie met hen. 

Door onze onafhankelijke opstelling en kwalitatief hoogwaardige besluiten (juridisch en wetenschappelijk inhoudelijk) zijn wij een betrouwbare organisatie en dragen wij bij aan de continuïteit, effectiviteit en voorspelbaarheid van de ketens. Het Ctgb is transparant over de geleverde diensten en de totstandkoming daarvan.

Kerntaken

 1. Beoordeling van stoffen en middelen
  De beoordeling van stoffen en middelen leidt tot besluiten op middelen en Europees geaccepteerde adviezen over stofbeoordeling. Onze beoordelingen zijn onafhankelijk en voorspelbaar (wat betreft inhoud en tijdpad). Wij zijn transparant over onze besluiten en de keuzes die daarin zijn gemaakt. We beoordelen volgens een internationaal geaccepteerd kwaliteitsniveau vastgelegd in toetsingskaders. We houden conform Europese regels rekening met de laatste stand van de wetenschap.
   
 2. Beleidsadvies aan ministeries
  Wij ondersteunen ministeries bij Europese en nationale beleidsontwikkeling door gevraagd en ongevraagd onafhankelijk advies te geven. Daarnaast hebben we een signalerende rol richting de ministeries.

Voorts voeren we de volgende, aan onze kerntaken gerelateerde, activiteiten uit: 

 • Bijdragen en beheren beoordelingssystematiek, procedurele en inhoudelijke uitvoeringskaders
  We dragen bij aan het ontwikkelen en beheren van geharmoniseerde systematieken en beoordelingskaders door inhoudelijk advies op toetsingskaders in ontwikkeling en door aan te geven waar lacunes bestaan. Hierbij werkt het Ctgb nauw samen met kennispartners en Europese zusterorganisaties door proactief kennis en ervaring te delen.

 • Informatieverstrekking
  We verstrekken passende informatie aan stakeholders en leggen verantwoording af. Om te voldoen aan de wettelijke en maatschappelijke taak zorgt het Ctgb voor een toegankelijke ontsluiting van besluiten en adviezen. Via de website stellen wij algemene informatie beschikbaar. Voor specifieke informatie kan een beroep op de servicedesk worden gedaan.

Vergroot afbeelding Afbeelding Ctgb-Meerjarenstrategie 2024-2027
Infographic Ctgb Meerjarenstrategie 2024 - 2027

Strategische speerpunten en doelstellingen 2024-2027

De ontwikkelingen in de omgeving en analyses hebben geleid tot onderstaande speerpunten voor de periode 2024-2027. Deze speerpunten en doelstellingen worden hierna toegelicht.  
De vertaling naar de activiteiten die hieruit volgen wordt na vaststelling van de meerjarenstrategie gemaakt in het meerjarenprogramma. 

 1. We zetten in op het verkorten van de doorlooptijden van de aanvragen.
 2. We faciliteren de verduurzaming van het stoffen- en middelenpakket.
 3. We zetten ons in voor beter inzicht in de lange termijn gezondheidseffecten van gewasbeschermingsmiddelen en biociden.