Missie, visie en strategie

Het Ctgb heeft een heldere opdracht: Het beoordelen ván en besluiten óver aanvragen voor de toelating van gewasbeschermingsmiddelen en biociden. Het Ctgb wil zijn taak op een kwalitatief hoog niveau vervullen. Dat doet het Ctgb sinds de oprichting.

Missie

Het Ctgb draagt bij aan een verantwoord gebruik van gewasbeschermingsmiddelen en biociden binnen Europa voor mens, dier en milieu. Onze beoordelingen en adviezen zijn onafhankelijk en transparant. Zij komen tot stand binnen juridische kaders en zijn gebaseerd op wetenschappelijke inzichten.

Visie

Het Ctgb maakt deel uit van de ketens tussen wetgever, producent, distributeur, handhaver, wetenschap, gebruiker, consument en maatschappij. Wij zijn in continue interactie met onze omgeving. Onze rol en verantwoordelijkheden in de ketens zijn duidelijk en we gedragen ons rolvast. Door onze onafhankelijke opstelling vormen wij een stabiele factor en dragen wij bij aan de continuïteit, effectiviteit en voorspelbaarheid van de ketens.

Strategische speerpunten en doelstellingen (planperiode 2020 tot 2024)

Het College heeft conform het sturingsarrangement voor de planperiode 2020 tot 2024 een strategische meerjarenvisie vastgesteld. Op basis van een uitgebreide omgevings-, stakeholder- en interne analyse zijn er vijf speerpunten bepaald. Deze strategische speerpunten zijn nader uitgewerkt in een meerjarenprogramma en maken onderdeel uit van het werkplan. De betreffende programmaonderdelen zijn in hoofdstuk 2 beschreven en vertaald naar verschillende activiteiten.

Kerntaken

a. Beoordeling van stoffen en middelen

De beoordeling van stoffen en middelen leidt tot juiste besluiten voor middelen en internationaal geaccepteerde adviezen over stofbeoordeling.

b. (Beleids)advies aan ministeries

Wij geven gevraagd en ongevraagd advies en leggen met onze adviezen ook verantwoording af over wat wij doen.

c. Bijdragen en beheren beoordelingssystematiek, procedurele- en inhoudelijke uitvoeringskaders

Becommentariëren van de ontwikkeling van beoordelingsmethodieken, procedurele en inhoudelijke toetsingskaders.

d. Informatieverstrekking

Het verstrekken van informatie en verantwoording afleggen aan de diverse stakeholders.

Strategische speerpunten (meerjarendoelstellingen en -activiteiten

Voor de periode 2020 tot 2024 is conform het sturingsarrangement een nieuwe strategische meerjarenvisie vastgesteld. Op basis hiervan zijn vijf strategische speerpunten en bijbehorende doelstellingen vastgesteld om een goed gestructureerd organisatieontwikkelingsproces mogelijk te maken. Deze speerpunten en doelstellingen zijn vertaald naar een concreet meerjarenprogramma. Dit omvat verschillende activiteiten die als doel hebben om het primaire proces verder te faciliteren en te verbeteren. De vijf strategische speerpunten zijn:

1. Om onze taken in de ketens effectief uit te voeren zetten we actief in op Europese harmonisatie en verduurzaming.

2. Om effectiever en efficiënter samen te werken met stakeholders en collega’s verankeren en versterken we onze communicatie.

3. Om beter in te kunnen spelen op veranderingen in de omgeving maken we onze organisatie wendbaarder.

4. We leveren onze diensten binnen de wettelijke of overeengekomen termijnen.

5. Om onze processen en medewerkers beter te ondersteunen ontwikkelen, integreren en implementeren we een nieuw applicatielandschap.