Inspraak op conceptbesluit

Besluit het Ctgb op eigen initiatief tot wijzigen van een toelating, dan moet het dit conceptbesluit ter inzage leggen. Belanghebbenden kunnen het concept gedurende de zes weken inzien (in het geval van fosifine 7 weken vanwege de Kesrtdagen en jaarwisseling) en er op reageren. Daarna neemt het Ctgb een definitief besluit

Aluminiumfosfide en magnesiumfosfide zijn vaste stoffen die ingebracht kunnen worden in de opslag van plantaardige en andere goederen en waaruit na contact met lucht en vocht fosfinegas gevormd wordt. Dit gas is zeer giftig en alle maatregelen moeten genomen worden om blootstelling van mens en dier aan fosfinegas te voorkomen. In de praktijk worden deze fosfidemiddelen ook gebruikt tijdens transport. Dit geeft aanleiding tot gevaarlijke situaties waarin de afgelopen jaren ook binnenschippers gewond zijn geraakt. Ten einde dergelijke gevaarlijke situaties in de toekomst te voorkomen worden nu door het Ctgb maatregelen voorgesteld die tot doel hebben om het gebruik van fosfidemiddelen tijdens transport over land (treinen, vrachtwagens) of over binnenwateren te verbieden. Het gebruik van fosfidemiddelen tijdens transport in zeeschepen wordt niet beperkt.

Het betreft een voornemen tot wijziging van de voorschriften voor gebruik van middelen op basis van aluminiumfosfide of magnesiumfosfide voor gebruik in voorraadbescherming.

Terinzagelegging

De ontwerpbesluiten en de motivering staan gedurende 7 weken vanaf de datum van publicatie in de Staatscourant hieronder ter inzage en zijn tijdens kantooruren in te zien op ons kantoor (Bennekomseweg 41, Ede). 

Gedurende de terinzagetermijn kan een belanghebbende schriftelijk, per e-mail dan wel mondeling zienswijzen naar voren brengen. Belanghebbende kan schriftelijk een zienswijze indienen bij het Ctgb, Postbus 8030, 6710 AA Ede.

Degene die mondeling een zienwijze wil indienen, kan dat doen na het maken van een telefonische afspraak via het algemene nummer van het Ctgb: 0317-471810. Een zienswijze kan gemaild naar: CTGBwoo@ctgb.nl.