Ctgb besluit wordt niet meer ondertekend

De werkwijzen van het college en het secretariaat zijn met ingang van 1 januari 2024 geactualiseerd. Zo is in het nieuwe bestuursreglement vastgelegd dat onze besluiten niet meer worden ondertekend. In het Besluit ondermandaat, volmacht en machtiging Ctgb 2024 zijn slechts mineure wijzigingen aangebracht. In de beleidsregel toelatingsprocedure Ctgb 2024 is een nadere invulling gegeven aan de wettelijke taken waar het college uitvoering aan geeft. Tot slot is de beleidsregel voor het verduurzamingsloket op 1 januari gepubliceerd. Via dit loket kunnen aanvraag ingediend worden die voldoen aan de criteria om versneld te worden afgehandeld.

Bestuursreglement werkwijze Ctgb 2024 

Het ‘Bestuursreglement werkwijze College voor de toelating van gewasbeschermingsmiddelen en biociden 2024’ regelt de werkwijze van het college en de taakverdeling tussen de leden. De belangrijkste wijzigingen:  

 • Ondertekening 
  De passage over de ondertekening van besluiten is uit het Bestuursreglement gehaald. Dit is – wettelijk gezien - niet vereist en is tevens geborgd in het proces. Onder het besluit staat van wie het besluit afkomstig is. Is een besluit in mandaat genomen dan staat de naam en functie van de mandataris onder het besluit vermeld. Uit het Bestuursreglement en het ondermandaatbesluit blijkt wie bevoegd is bepaalde besluiten te nemen.  
   
 • Onafhankelijkheid collegeleden 
  In het bestuursreglement is een bepaling toegevoegd om de onafhankelijkheid van de collegeleden beter te borgen en te voorkomen dat sprake is van belangenverstrengeling.  
   
 • Consultatie 
  De bepaling om de uniforme openbare voorbereidingsprocedure van afdeling 3.4 van de Algemene wet bestuursrecht bij het ambtshalve intrekken of wijzigen van een toelating te volgen is gewijzigd. Vanaf nu heeft het college de mogelijkheid om per geval te bepalen of en op welke wijze een externe consultatie uitgevoerd wordt voorafgaand aan het nemen van een definitief besluit over het ingrijpen in toelatingen of nieuw beleid.
   
 • Hybride vergaderen In het vernieuwde Bestuursreglement is de mogelijkheid om hybride te vergaderen geregeld, zodat aangesloten wordt bij de behoeften en mogelijkheden die er tegenwoordig zijn. Uitgangspunt is dat de collegevergaderingen fysiek plaatsvinden op het kantoor van het Ctgb, maar bij uitzondering en na afstemming met de collegevoorzitter kan digitaal aan de vergadering worden deelgenomen.

Beleidsregel toelatingsprocedure Ctgb 2024

In de Ctgb beleidsregel over de toelatingsprocedure is een nadere invulling gegeven aan de wettelijke taken waar het college uitvoering aan geeft. Deze vloeien onder ander voort uit EU-verordeningen. 

Beleidsregel voor het Verduurzamingsloket  

Verduurzaming van stoffen en middelen zijn het politieke en maatschappelijke aandachtsgebieden waar het college gehoor aan wenst te geven. Dit is als speerpunt opgenomen in de Meerjarenstrategie 2024.  Eén van de maatregelen die het Ctgb heeft genomen is de oprichting van een verduurzamingsloket. Via dit loket worden aanvragen voor gewasbeschermingsmiddelen die bijdragen aan een weerbare en duurzame teelt versneld afgehandeld (in het Engels fast track procedure).  

Besluit ondermandaat, volmacht en machtiging Ctgb 2024. 

De mandatering van het college aan de collegevoorzitter en de secretaris is geregeld in het bestuursreglement. Het ‘Besluit ondermandaat, volmacht en machtiging Ctgb 2024’ regelt de ondermandatering. In het mandaatbesluit zijn geen grote wijzigingen doorgevoerd. Het besluit is in overeenstemming gebracht met de organisatiewijziging d.d. 1 oktober 2023.