Uitspraak inzake openbaarheidsverzoeken Bijenstichting

Naar aanleiding van een verzoek tot openbaarmaking van de Bijenstichting besloot het Ctgb op 18 maart om meer dan 30 Bayer-studies met betrekking tot imidacloprid wel en 49 studies niet openbaar te maken. Zowel de Bijenstichting als Bayer zijn hiertegen in beroep gegaan bij het College van Beroep voor het bedrijfsleven (CBb) en hebben het CBb beide gevraagd om, vooruitlopend op de behandeling van de beroepszaak, een voorlopige voorziening te treffen. De Bijenstichting wil namelijk dat de rechter het Ctgb gebiedt om direct alle studies openbaar te maken. Bayer wil juist dat het CBb het Ctgb verbiedt om openbaar te maken voordat hierover in beroep definitief een uitspraak is gedaan.

Het CBb deed 10 april j.l. uitspraak in deze zaak en wees daarbij het verzoek van de Bijenstichting om de studies openbaar te maken af én verbood het Ctgb voorlopig het besluit tot openbaar maken uit te voeren.

Het CBb meldt verder in de uitspraak dat de door de Bijenstichting aangevoerde argumenten “onvoldoende aanknopingspunten (geven) voor de inschatting dat de bodemrechter anders zal oordelen over geheimhouding van de 49 documenten”.

Ten aanzien van het verzoek van Bayer overwoog de rechter dat er discussie mogelijk is over het begrip “emissie in het milieu” omdat hierover nog geen doorslaggevende jurisprudentie is en het Verdrag van Aarhus en de milieu-informatierichtlijn (EG) 2003/4 iets anders lijken te bepalen op dit punt. Derhalve zal het in de bodemprocedure waarschijnlijk nodig zijn om prejudiciële vragen te stellen aan het Europese Hof van Justitie om hierover duidelijkheid te verschaffen.

Het CBb merkt op dat van belang is dat een openbaarmaking niet meer teruggedraaid kan worden, terwijl er altijd de kans is dat Bayer in beroep geheel of gedeeltelijk zijn gelijk haalt. Mede omdat het op latere termijn openbaarmaken geen onaanvaardbare gevolgen heeft voor mens, dier of milieu (het planten van zaaizaad heeft al plaatsgevonden), besluit de rechter het Ctgb vooralsnog te verbieden om tot openbaarmaking over te gaan. De bodemprocedure wordt versneld behandeld; de zitting wordt waarschijnlijk op 18 juni gehouden.

Op grond van het voorgaande heeft de rechter het verzoek van Bayer toegekend en het Ctgb verboden om tot openbaarmaking over te gaan totdat in de bodemzaak is besloten.

Reading room

Ter zitting heeft Bayer nogmaals aangeboden dat de Bijenstichting alle studies wel in een reading-room mocht bestuderen en dat over de voorwaarden (locatie, faciliteiten, duur) te praten valt. De Bijenstichting vond dit aanbod echter onbespreekbaar.