Ctgb consulteert ingrijpen bij structurele normoverschrijdingen in oppervlaktewater

Op basis van de monitoringsgegevens in oppervlaktewater constateert het Ctgb voor een aantal werkzame stoffen in gewasbeschermingsmiddelen structurele overschrijdingen van de toelatingsnormen. Het Ctgb vindt het daarom belangrijk om tussentijds te kunnen ingrijpen in de toelatingen van middelen als daar aanleiding toe is. Daartoe bereidt het Ctgb een beleidsregel voor. Het gaat om een aanscherping van het huidige gebruik van monitoringsresultaten bij de toelating.

Als informatiebron voor de monitoringsgegevens gebruikt het Ctgb de Bestrijdingsmiddelenatlas. De voorgenomen beleidsregel kijkt uitsluitend naar de toelatingsnormen voor oppervlaktewater uit de Europese Verordening (1107/2009). De beleidsregel heeft géén betrekking op wetgeving als de Kaderrichtlijn Water en de daaruit volgende KRW- en grondwaternormen, over de discrepantie tussen toelatings- en KRW-normen stuurde het Ctgb eerder een advies aan het ministerie van LNV. In de beleidsregel definieert het Ctgb wanneer het spreekt van een ‘structurele overschrijding’. Ook motiveert het Ctgb in de toelichting het tussentijds ingrijpen op basis van artikel 44 van de Europese Verordening. Dit artikel bepaalt dat een toelating te allen tijde herzien kan worden.

Op deze voorgenomen beleidsregel en de bijbehorende toelichting kan nu worden gereageerd tijdens een publieke consultatie. Bij het definitieve besluit zal het college de ontvangen reacties meewegen. In de periode vanaf heden tot en met 18 augustus a.s. is het mogelijk schriftelijk te reageren op de voorgenomen beleidsregel.