Consultatie beleidsuitwerking

Het Ctgb wil ervaring uit de praktijk en visies uit de maatschappij meewegen bij het uitwerken van beleid en werkwijzen. Nieuw beleid en nieuwe beleidsuitwerkingen worden daarom gedurende enkele weken op deze pagina openbaar geconsulteerd, zodat bedrijven, ngo’s, burgers en mede-overheden daarop hun inbreng kunnen leveren.

Beleid(suitwerking) met een externe werking bieden we op deze pagina aan voor consultatie. Gedurende enkele weken stellen wij belanghebbenden in de gelegenheid hun gemotiveerde reactie bij ons in te dienen. Het Ctgb weegt de verschillende reacties en verwerkt deze in het definitieve voorstel dat voor besluitvorming naar het college gaat. Betrokkenen die op de oproep tot consultatie reageren, krijgen na het besluit de definitieve notitie met een overzicht van de ontvangen reacties en het Ctgb-standpunt daarbij.

Vanwege de praktische uitwerking, nodigen we naast deze internetvermelding branche-, stands- en belangenorganisaties gericht uit om namens hun achterban op een beleidsconcept te reageren.

Consultatie maatregel tegen stapelen met gewasbeschermingsmiddelen is afgerond; zie 'Afgeronde consultaties'.

Consultatie beleidsregel vergelijkende evaluatie gewasbeschermingsmiddelen is afgerond

De consultatie over de 'Beleidsregel vergelijkende evaluatie gewasbeschermingsmiddelen' is gesloten. We ontvingen circa 75 reacties van 5 respondenten. Deze inbreng hielp om het voorgenomen besluit op bepaalde punten aan te passen en te verduidelijken. Op 22 november 2023 heeft het college een definitief besluit genomen over het beleid (zie verder bij 'Afgeronde consultaties'.

Consultatie criteria verduurzamingsloket gewasbeschermingsmiddelen

Het Ctgb wil per 1 januari 2024 een verduurzamingsloket voor gewasbeschermingsmiddelen inrichten. Via dat loket worden aanvragen versneld afgehandeld voor middelen die bijdragen aan een weerbare en duurzame teelt van gewassen in Nederland. Zo wil het Ctgb de verduurzaming van het gewasbeschermingsmiddelenpakket actief ondersteunen en draagt het bij aan de politieke en maatschappelijke aandacht voor verduurzaming. 

Het Ctgb is van plan om de criteria voor het verduurzamingsloket vast te leggen in een beleidsregel. Deze beleidsregel wordt voorgelegd voor een publieke consultatie voordat er een definitief besluit genomen wordt door het college. 

Het is mogelijk om gedurende vijf weken te reageren op de voorgenomen beleidsregel.

Verduurzamingsloket gewasbeschermingsmiddelen

De voorliggende beleidsregel stelt dat een aanvraag aan de criteria voor het verduurzamingsloket voldoet als:

 1. Het een aanvraag betreft voor een toelating van een gewasbeschermingsmiddel met minimaal 1 nieuwe toepassing in Nederland, en
 2. Alle werkzame stoffen in het betreffende gewasbeschermingsmiddel behoren tot tenminste één van de volgende categorieën:
  1. (verwacht) laagrisicostoffen;
  2. levende micro-organismen (inclusief virussen);
  3. niet-chemische stoffen met een niet-toxische of selectief-toxische werking, zoals:
   • alle semiochemicals (waaronder feromonen);
   • plantaardige extracten met een niet-toxische of selectief-toxische werking;
   • natuur-identieke stoffen (zoals dsRNA, antilichamen, peptiden) met een selectief-toxische werking.

Deze criteria worden nader uitgewerkt in de concept-beleidsregel. Lees ook de beantwoorde veelgestelde vragen over het verduurzamingsloket. 

Inzien en reageren

De concept-beleidsregel staat gedurende 5 weken open voor consultatie. U kunt tot en met 22 november 2023 reageren door uw reactie te sturen naar het volgende email-adres: post@ctgb.nl.

U wordt verzocht hiervoor gebruik te maken van onderstaande commentaartabel en in de onderwerpregel op te nemen: ‘reactie [naam organisatie] n.a.v. Ctgb-consultatie verduurzamingsloket GBM 2023”. Uw reactie wordt zeer op prijs gesteld.