Ctgb nieuwsbrief oktober 2021

De meeste mensen deugen

In mijn vakantie las ik De meeste mensen deugen van Rutger Bregman. Het boek sprak me enorm aan. Het gaat sterk uit van het goede in de mensen en het alledaagse. Bregman geeft een rake analyse van mechanismen en aannames in onze geschiedenis – dat de mens in wezen slecht is – die worden versterkt door de werkwijze van de media, waar ook wij bij het Ctgb regelmatig mee te maken hebben.

Ons wereldbeeld wordt vervormd door de nieuwsselectie van de media, schrijft hij. “We leven in de rijkste, veiligste en gezondste tijd ooit. Waarom we dit niet weten? Simpel: omdat het nieuws over de uitzonderingen gaat. Aanslag, geweld, ramp: hoe uitzonderlijker een gebeurtenis, hoe nieuwswaardiger ze wordt.” En hij demonstreert dit onder meer aan onderzoek naar vliegtuigcrashes waaruit blijkt dat tussen 1991 en 2015 het aantal ongelukken gestaag afnam, terwijl de aandacht in de media daarvoor juist toenam. Met als gevolg dat mensen steeds banger worden om in steeds veiligere vliegtuigen te stappen. Daar komt bij dat in dit digitale tijdperk ‘de extreme kanten van het nieuws’ nog verder worden ‘aangezet’. De mensen achter Facebook, Twitter en Google weten waar je op klikt en bieden je daar meer van. Waardoor de alledaagse dingen die goed gaan, het afleggen in de berichtgeving.

Ik zie hier een parallel met ons werkterrein. Bij de risicobeoordeling van werkzame stoffen en middelen werken de Europese lidstaten inmiddels nauw samen volgens strikte regelgeving en wetenschappelijk vastgestelde veiligheidsnormen. Stoffen met hoge risico’s zijn uitgefaseerd en worden niet meer gebruikt. Toch is er meer en meer discussie waarin Jan en alleman naar hartenlust met ‘wetenschappelijke feiten’ aan de haal gaat. Media passen bovendien niet altijd meer hoor en wederhoor toe, winkelen selectief in wetenschappelijke publicaties en presenteren ongefundeerde aannamen en verdenkingen als feiten. Ook juist binnen die context voel ik me aangesproken door Bregmans oproep om oog te hebben voor de alledaagse dingen die goed gaan. Want er gaat zoveel goed en er is in Europa al zoveel verbeterd. En wij blijven verbeteren. Ook dat zit in de Europese verordeningen, beoordelingssystemen en processen ingebakken. Wij blijven kritisch en waakzaam, staan open voor wetenschappelijke toetsing en blijven verbeteren. Dat hoort ‘gewoon’ bij ons ‘alledaagse’ werk.

Ingrid Becks

secretaris/directeur Ctgb

Vacatures

Bij het college zijn twee vacatures:

  1. collegelid biocide inclusief innovatie,
  2. collegelid humane toxicologie met de focus op beroepsmatige blootstelling.

Daarnaast is er nog een functie vacant bij het secretariaat: teamleider projectleiders biocide.

Actuele vacatures

Instructie gebruik Wageningse driftcalculator

Vanwege de implementatie van de WUR Drift Calculator (WDC) is een schematische instructie gepubliceerd, en zijn de DRT-werkinstructie en Evaluation Manual aangepast. De hoofdstukken 6 Gedrag in water en 7 Terrestrische niet-doelwit arthropoden en niet-doelwit planten (nationale elementen), bevatten nieuwe driftcijfers voor de verschillende DRT-klassen bij de minimaal geldende teeltvrije zones voor de verschillende teelten. Voor verdere verfijningen (bijvoorbeeld extra teeltvrije zones), kan ook de WDC worden gebruikt. Daarnaast is de Evaluation Manual verhelderd voor:

  • de uitgangssituatie voor gewassen waarvoor de driftdepositiewaarden van grootfruit gebruikt worden in de beoordeling, maar die in het activiteitenbesluit niet onder de randvoorwaarden voor grootfruit vallen, dit zijn: houtig kleinfruit, hop, noten en overige fruitsoorten.
  • gewas(sub)groepen van de DTG-lijst die niet zijn afgedekt door de voorwaarden uit het Activiteitenbesluit Milieubeheer, 3.5 agrarische activiteiten.

De WDC en daarmee de aangepaste Evaluation Manual en DRT-werkinstructie worden van kracht voor nieuwe aanvraagdossiers ingediend vanaf 1 januari 2022, maar mogen ook voor al lopende aanvragen worden gebruikt. Zie voor meer informatie schematische instructie en het nieuwsbericht 'Implementatie Wageningen Drift Calculator' van 12 juli 2021.

Zesde ecotoxicoloog gecertificeerd

In navolging van de eerste vijf ecotoxicologen is een zesde Ctgb-ecotoxicoloog als CRA (Certification of Environmental Risk Assessor) gecertificeerd door SETAC (Society of Environmental Toxicology and Chemistry). In een externe audit door een Internationale Visitatie Commissie uit september 2018, is de aanbeveling opgenomen wetenschappelijk beoordelaars ecotoxicologie te certificeren. Dit draagt bij aan kennisontwikkeling, aan de samenwerking tussen relevante groepen in Europa, erkenning van de expertise van het Ctgb en aan de internationale reputatie. Er werken momenteel 17 ecotoxicologen bij het Ctgb. Als in de evaluatie de meerwaarde van de SETAC CRA-certificering blijkt, zet het Ctgb in op certificatie van alle ecotoxicologen.

Update Bestrijdingsmiddelenatlas met meetgegevens 2020

In de Atlas bestrijdingsmiddelen in oppervlaktewater is te zien welke werkzame stoffen en metabolieten van gewasbeschermingsmiddelen en biociden voorkomen in het Nederlandse oppervlaktewater, gebaseerd op meetgegevens van de waterbeheerders. De atlas biedt onder meer informatie over normoverschrijdingen, langjarige trends in concentraties en de koppeling met landgebruik. De update met de meetgegevens van 2020 is op 1 oktober gepubliceerd. In de risicobeoordeling betrekt het Ctgb de meest recente meetgegevens in het oppervlaktewater om vast te stellen of er overschrijdingen zijn van de toelatingsnorm. Aanvragers moeten vanaf 1 januari 2022 de meetgegevens uit de update gebruiken voor hun dossiers.

Update Bestrijdingsmiddelenatlas met meetgegevens 2020

Hoe zit het met toelatingsnummers van vereenvoudigde toelatingen?

De beoordelende lidstaat (RMS) kent het nummer toe. Is Nederland bij een vereenvoudigde aanvraag onder de biocideverordening de beoordelende lidstaat, dan volgt er een EU-toelatingsnummer (dus geen specifiek NL-toelatingsnummer zoals bij nationale toelatingen).

Als Nederland de betrokken lidstaat (CMS) is, zal Nederland het toelatingsnummer overnemen dat is toegekend door de beoordelende lidstaat, dit is meestal een EU-toelatingsnummer.

Als middelen al met een NL-toelatingsnummer op de markt zijn, kan dat niet zomaar worden omgezet naar een EU-toelatingsnummer. De huidige labels zijn namelijk voorzien van het NL-toelatingsnummer en kunnen niet plots worden omgezet naar een EU-toelatingsnummer. Dit moet altijd in overleg met de toelatinghouder gebeuren vanwege eventuele respijttermijnen.

Herziene templates voor aanvragen onder de biocideverordening

Het afgelopen jaar zijn verschillende templates voor aanvragen onder de biocideverordening herzien en gepubliceerd door ECHA. Deze moeten worden gebruikt voor nieuwe aanvragen:

  • PAR templates (beoordelingsrapporten voor losse producten en biocideproductfamilies), met ingang van 4 december 2021.
  • CAR template (Competent Authority Report, beoordelingsrapport voor werkzame stoffen), met ingang van 21 juni 2021.
  • CLH template (Voorstel voor geharmoniseerde classificatie en labeling van werkzame stoffen), met ingang van 21 juni 2021.
  • Biocideproductfamilie overzichts-Excelsheet, met ingang van 11 April 2021, zie de aanvraagpagina.
  • Standard SPC sentences, frequent gebruikte zinnen in de vrije tekst van de SPC (Summary of Product Characteristics, productkenmerken) en de vertaling hiervan in alle EU-talen.