Nieuwsbrief mei 2023

Bezoek aan de praktijk

Twee keer per jaar bezoeken college, directie en een aantal medewerkers van het secretariaat bedrijven om inzichten te krijgen over het gebruik van toegelaten middelen in de praktijk. Eén keer voor gewasbeschermingsmiddelen en één keer voor biociden. In april bezochten we een aantal bedrijven in de bloembollensector in de kop van Noord-Holland, waar we gastvrij werden ontvangen. We werden bijgepraat over innovatie en verduurzaming in de sector en waren onder de indruk van alle inzet en creativiteit bij de verschillende bedrijven om zich hierin te blijven ontwikkelen. En we zagen hoe een kweker zich inzet om het gebruik van gewasbeschermingsmiddelen zoveel als mogelijk te reduceren, door bijvoorbeeld pleksgewijs zijn teelten te behandelen tegen ziekten en plagen en wat voor enorme investeringen dat vraagt. Tot slot zagen we wat het betekent om te schakelen naar biologische bollenteelt en hoeveel investering, moed, vasthoudendheid en wat voor lange adem een dergelijk traject vraagt.

Het was een zeer interessante dag, de telers praatten ons bij, en wij hen. Waardoor wij meer inzicht kregen in de knelpunten die zij ervaren en wij konden uitleggen waar het bij ons knelt en wat precies onze rol is. Want ook bij dit praktijkbezoek bleek dat het niet voor iedereen duidelijk is dat het Ctgb een uitvoeringsorganisatie is en wat dat precies betekent. Bijvoorbeeld dat beleid en kaders niet door het Ctgb worden bepaald. Een dag als deze draagt dan ook echt bij aan wederzijds begrip. Zo kwam ook een vraag naar boven die we vaker horen: “Waarom worden middelen die zijn toegelaten in consumptiegewassen niet ook toegelaten in de sierteelt?” Waarop wij konden uitleggen dat de keuze voor de aangevraagde toepassingen bij de industrie ligt en dat het daarom voor een sector van belang is om hun behoefte wat betreft middelenpakket kenbaar te maken aan de aanvragers van middelen.

Bij de afsluiting van de dag merkte een teler op: “Nu heb ik kunnen zien dat het Ctgb geen machine is, maar ook gewoon mensen.” Daar zou ik aan willen toevoegen: en ik heb bij de bedrijven mensen gezien met heel veel kennis en een enorm hart voor de zaak. En dat is iets gemeenschappelijks. Ook bij ons zit heel veel kennis en ook onze mensen zijn bevlogen. En in zo’n werkbezoek leren wij over de context waarin door ons toegelaten middelen worden gebruikt, en dat helpt ons om ons werk nog beter te kunnen doen.

Ingrid Becks

secretaris/directeur

Relatiedag ‘Toelating en handhaving’

Hoe verhoudt zich de Ctgb-toelating tot handhaving en handhavingsbeleid? Is het wettelijk gebruiksvoorschrift voldoende eenduidig en het voorgeschreven gebruik praktisch uitvoerbaar? Wat zien handhavers in de praktijk? En uiteraard: wat kunnen we daar van leren? Dit zijn enkele vragen die aan de orde komen tijdens de Ctgb Relatiedag op donderdag 15 juni in Ede. De uitnodigingen zijn inmiddels verstuurd. Heeft u geen uitnodiging ontvangen, maar bent u wel geïnteresseerd, neem dan contact op met team communicatie.

Eerste laag-risicomiddel uitgebreid via korte procedure

De eerste uitbreiding met kleine toepassingen voor een laag-risicomiddel is in april toegelaten volgens de korte administratieve route. Eind vorig jaar besloot het Ctgb dat er voor uitbreidingen met kleine toepassingen van laag-risicomiddelen geen risicobeoordeling meer nodig is en deze administratief kunnen worden afgehandeld. Zo is nu een laag-risicofungicide snel beschikbaar voor twaalf extra toepassingen in de groente- en fruitteelt.

Eerste laag-risicomiddel uitgebreid via korte procedure

DROPLET versie 1.3.2 per direct ingevoerd

Het model DROPLET (DRinkwater uit OPpervlaktewater-Landbouwkundig gebruik Evaluatie Tool) wordt gebruikt om te beoordelen of werkzame stoffen uit gewasbeschermingsmiddelen de drinkwaternorm (0.1 µg/L) overschrijden bij de innamepunten van oppervlaktewater voor de bereiding van drinkwater. Op basis van modelberekeningen van het FOCUS-oppervlaktewatermodel (FOCUS D3 slootscenario met voor Nederland specifieke driftcijfers) zijn met DROPLET concentraties in het oppervlaktewater te berekenen. Vanwege een nieuwe release van het FOCUS-oppervlaktewatermodel, was het noodzakelijk DROPLET technisch aan te passen. Versie 1.3.2. wordt per direct ingevoerd, omdat Windows 7 waarop de oude versie werkte, niet meer wordt ondersteund door Microsoft.

DROPLET versie 1.3.2 per direct ingevoerd

Geactualiseerde instructie voor berekeningen drinkwatercriterium

Vanwege enkele wijzigingen in de naamgeving van innamepunten is een nieuwe werkinstructie opgesteld voor het berekenen van het 90-percentiel van de gemeten concentraties van stoffen boven de drinkwaternorm (op één of meer tijdstippen/innamepunten). Deze werkinstructie staat op onze site bij de methodieken voor gedrag in het milieu. Daarnaast is er een kleine wijziging geweest in de stoffenlijst van 2017-2021. De aangepaste lijst van stoffen is te vinden op Stoffen - Vewin. Het Ctgb hanteert deze aangepaste lijst in de risicobeoordeling.

Veranderde werkwijze voor intake gedrag in het milieu

Aan de instructie voor aandachtspunt 8 voor de intake (Fate and Behaviour) is toegevoegd hoe de input- en output-files van de modelberekeningen in het dossier moeten worden aangeleverd. Zie hiervoor de aandachtspuntenlijst en werkinstructie. We vragen aanvragers deze werkwijze zo snel mogelijk door te voeren. Vanaf oktober 2023 zullen we in de intake expliciet vragen model files volgens deze instructie in te dienen.