Algemene instructie indienen aanvraag

Uit het wettelijk kader vloeit voort dat voor een aanvraag voor toelating van een biocide gebruik gemaakt moet worden van het toepasselijke aanvraagformulier dat door het Ctgb is vastgesteld.

Algemene instructie

De algemene instructie zet voor aanvragers uiteen hoe een aanvraag moet worden ingediend, aan welke vereisten deze moet voldoen, hoe de besluitvormingsprocedure verloopt en welke termijnen daarvoor gelden voor de aanvrager, maar ook voor het Ctgb zelf. Zie voor de gestelde eisen aan een middelnaam de beleidsregel Naamgeving toegelaten biociden en gewasbeschermingsmiddelen.

Een vast onderdeel van een toelatingsbesluit voor aanvragen onder de Biocideverordening is de Summary of Product Characteristics (SPC of in het Nederlands: samenvatting van de product karakteristieken). De SPC bevat o.a. voldoende informatie waardoor het niet meer nodig is om een wettelijk gebruiksvoorschrift (WGGA) vast te stellen.

Bij specifieke aanvraagvormen (administratieve en kleine aanvragen) zijn aparte instructies en/of toelichtingen beschikbaar.

Het Ctgb is bij wet gehouden aan de regels voor databescherming (zie ook EU guidance over Data Sharing en die over Public Access milieu informatie). Dat betekent dat, indien wordt verwezen naar data van derden, de aanvrager moet aantonen hier het recht toe te hebben. Dit wordt geregeld via een Letter of Access.

Digitaal dossier

Het dossier kan digitaal aangeleverd worden door het dossier te uploaden via een upload link (verkrijgbaar bij post@ctgb.nl) of door het dossier op CD of DVD te zetten en het per post te versturen.
Digitale handtekeningen op aanvraagformulieren en Letters of Access worden geaccepteerd. Ook is het mogelijk om de informatie deels digitaal aan te leveren en deels op papier.

Ondertekende documenten zoals het aanvraagformulier en Letter of Access kunnen in originele papieren versie kunnen verstuurd worden naar het postadres van Ctgb. Wij verzoeken u echter de overige informatie in het dossier altijd digitaal aan te leveren. 

Als u een aanvraag wilt indienen, leiden wij u via 'How to apply?' aan de hand van een aantal vragen naar het type aanvraag dat u zoekt. Als u met 'How to apply?' niet weet welk aanvraagformulier u moet gebruiken, neem dan contact op met onze servicedesk.

Informatie over betaling

Op basis van uw aanvraag ontvangt u een factuur voor de aanvraagkosten. Pas als deze zijn voldaan en we het aanvraagdossier hebben ontvangen wordt de aanvraag in behandeling genomen (zie intake). De aanvraagkosten kunnen o.v.v. het ”aanvraagtype" en de middelnaam worden gestort op Rabobank rekeningnummer 39.70.76.053; IBAN NL27 RABO 0397076053; SWIFT-address: RABO NL2U, ten name van Ctgb te Ede.

Meer informatie

Gedetailleerde informatie leest u in de (Engelstalige) Registration Manual voor biociden.