Uitleg lijst kleine toepassingen

Artikel 51 van de Verordening voor het op de markt brengen van gewasbeschermingsmiddelen 1107/2009 gaat over uitbreidingen van toelatingen voor kleine toepassingen. Dit artikel bepaalt o.a. dat lidstaten maatregelen kunnen nemen om de toelating van middelen voor kleine toepassingen te faciliteren en dat zij een lijst van kleine toepassingen opstellen en geregeld bijwerken (art.51 lid 8). vanaf 1 september 2023 dient versie 4.1 van de lijst te worden gebruikt.

In lid 2a wordt de voorwaarde gesteld dat de voorgenomen toepassing klein van aard is. De definitie uit de verordening luidt in Nederlands:

 “Kleine toepassing“
Het gebruik van een gewasbeschermingsmiddel in een bepaalde lidstaat op planten of plantaardige producten die:
a) In die lidstaat niet op ruime schaal worden geteeld, of
b) op ruime schaal worden geteeld om te voldoen aan een uitzonderlijke behoefte op het gebied van gewasbescherming.
 

En in het Engels: "minor use"
"Use of a plant protection product in a particular Member State on plants or plant products which are:
a) not widely grown in that Member State, or
b) widely grown to meet an exceptional plant protection need;"

Sinds 2015 werkt het Ctgb met de lijst kleine toepassingen en de bijbehorende leeswijzer.