Uitbreidingsprocedure voor gebruik kleine toepassingen uitsluitend in Nederland (NLKUG)

Nederland heeft voor ‘kleine toepassingen’ een vereenvoudigde aanvraagprocedure ontwikkeld. Dit om het gebruik van gewasbeschermingsmiddelen voor kleine toepassingen te vergemakkelijken en stimuleren.

Wat zijn de voorwaarden voor een nationale uitbreidingsaanvraag kleine toepassingen?

 • Het gewasbeschermingsmiddel waarvoor de uitbreiding wordt aangevraagd is al toegelaten in Nederland.
 • De toepassing betreft een kleine teelt of een kleine toepassing binnen een grote teelt, zoals teelt op een bijzondere grondsoort of met een zeldzame plaag.
 • De toepassing is alleen bedoeld voor professioneel gebruik.

Wat valt niet onder een nationale uitbreidingsaanvraag kleine toepassingen?

Uitbreiding met toepassingen zoals zaaizaadbehandeling is volgens deze procedure niet mogelijk. Hiervoor moet een interzonale aanvraag worden gedaan.

Aanvragen die aan de volgende criteria voldoen, kunnen niet binnen een NLKUG aanvraag behandeld worden:

 • Aanvragen met een hogere dosering dan nu is toegelaten voor de bestaande toelating. Dit geldt ook voor aanvragen met een hogere frequentie van toepassen per 12 maanden en/of korter interval tussen toepassingen leidend tot een hogere totale dosering.
 • Aanvragen waarbij onbedekte teelten worden aangevraagd, terwijl de huidige toelating alleen bedekte teelten omvat.

Voorafgaand aan de aanvraag

Voordat u de uitbreidingsaanvraag indient voor een kleine toepassing in een grote teelt (bijvoorbeeld vanwege grondsoort of zeldzame plaag) heeft u een onderbouwing nodig van het Loket Kleine Toepassingen van de Nederlandse Voedsel- en Warenautoriteit. Via loketkleinetoepassingen@minlnv.nl kunt u hiervoor een verzoek indienen.

Etiketwijziging bij NLKUG

Een wijziging van een etiket, bijvoorbeeld een uitbreiding met kleine toepassingen (NLKUG), is een logisch moment om dat etiket aan te passen aan de eisen uit het Activiteitenbesluit. Zo’n wijziging heeft dus niets te maken met een wijziging in de beoordeling door het Ctgb. Het draagt er aan bij dat oude etiketten langzaam verdwijnen. Dit biedt meer duidelijkheid en eenduidigheid voor de teler en ook voor handel en handhaver.

Alleen eisen die verder gaan dan de eisen uit het Activiteitenbesluit worden op het etiket opgenomen. De wetgever gaat er van uit dat de teler/gebruiker bekend is met de bepalingen uit het Activiteitenbesluit.

Wanneer een aanvrager het in lijn brengen van het wettelijk gebruiksvoorschrift met het AB binnen een NLKUG aanvraag als onredelijk ziet, is het mogelijk het Ctgb schriftelijk met reden te verzoeken hiervan af te zien. De onderbouwing zal worden getoetst.

Extra dataprotectie

Voor de NLKUG procedure heeft  het Ctgb een referentielijst  gemaakt  waarin alle informatie over dataprotectie die reeds loopt dient te worden weergegeven door de aanvrager, wanneer men aanspraak wil maken op extra dataprotectie. Bij het indienen van de referentielijst dient eveneens een motivatie te worden gegeven waarom dataprotectie wordt geclaimd.

Wat heeft het Ctgb van u nodig voor een nationale uitbreidingsaanvraag kleine toepassingen?

 • een volledig ingevuld aanvraagformulier.
 • een onderbouwing dat de gewenste uitbreidingstoepassingen een kleine teelt betreft, of bij een kleine toepassing in een grote teelt een onderbouwing van het Loket Kleine Toepassingen.
 • het Wettelijk gebruiksvoorschrift (en gebruiksaanwijziging) in het format van het al toegelaten gewasbeschermingsmiddel.
 • gegevens over het beoogde gebruik, de zogenoemde GAP (Good Agricultural Practice).
 • beschikbare relevante studies of statements, bijvoorbeeld naar maximale residu limieten.
 • als u niet zelf de toelatinghouder bent: een toegangsverklaring(en), zogenaamde Letter of Access (LoA) van de toelatinghouder.
 • Referentielijst (inclusief extra dataprotectie)

Wat het het Ctgb met uw aanvraag doet, leest u bij de aanvraagprocedure. Aandachtspunt: let op dat bij de herregistratie aanvraag van het middel, de uitbreiding kleine toepassing wordt meegenomen.

Tarieven

De kosten voor een nationale aanvraag voor de uitbreiding kleine toepassingen staan in het Tarievenbesluit. Daarnaast is de toelatinghouder per toelating een jaarlijkse vergoeding aan het Ctgb verschuldigd. 

Heeft u nog vragen over uw nationale aanvraag kleine toepassingen, dan kunt u zich richten tot de servicedesk. Voor een advies van de servicedesk worden de gemaakte uren in rekening gebracht conform het uurtarief uit het Tarievenbesluit.