Afhandeling aanvraag

Een nationale uitbreidingsaanvraag kleine toepassingen ingediend bij het Ctgb en dan?

Nadat u een aanvraag heeft ingediend, ontvangt u een factuur conform het Tarievenbesluit. Zodra de factuur betaald is, start de procedure voor de afhandeling van de aanvraag. De betaaldatum is de startdatum van de aanvraag.
De tijd die het Ctgb nodig heeft om bij de aanvraag voor een kleine toepassing tot een besluit te komen, hangt af van de aard van de uitbreiding.

De afhandeling van een aanvraag doorloopt verschillende fasen

In de eerste fase kijkt het Ctgb of de aanvraag aan de vereisten voldoet of dat er nog gegevens ontbreken. De projectleider voert een administratieve check uit, er wordt gecontroleerd of de onderbouwing voor de kleine toepassing toereikend is, en het wettelijk gebruiksvoorschrift (WG(GA)) en GAP (Good Agricultural Practice) document worden vastgesteld. Het vastgestelde wettelijk gebruiksvoorschrift en GAP-document dienen als uitgangspunt voor de verdere afhandeling. Vervolgens wordt nagegaan of de residugegevens toereikend zijn. Waarbij het Ctgb nagaat of extrapolatie van de residugegevens (conform SANCO 7525/VI/95, rev. 10) uit de reeds toegelaten toepassingen mogelijk is. Tevens wordt gecontroleerd of de maximale residulimiet (MRL) is vastgesteld.

De tweede fase bestaat uit een zogeheten ‘risk envelope’ toets. Hierbij kijkt het Ctgb of de risico’s van de gevraagde uitbreidingen niet groter zijn dan die van de reeds toegelaten toepassingen. Het Ctgb kijkt daarvoor naar de toxicologische en milieurisico’s van:

 • Werkzame stof(fen)
 • Dosering
 • Frequentie
 • Interval
 • Tijdstip van toepassen
 • Gewas
 • Teeltwijze (kas, veld, opslag e.a.)
 • Toepassingswijze (handmatig/machinaal; dompelen/spuiten; op-, zij- of neerwaarts
  en op bloembollen)
 • Driftgegevens inclusief driftpercentage

De fases één en twee hebben gezamenlijk een doorlooptijd van 12 weken. Zo nodig krijgt de aanvrager nog maximaal 4 weken om ontbrekende informatie aan te leveren. Het Ctgb heeft daarna 4 weken extra om deze te verwerken.

Het resultaat van fase twee kan zijn:

 • De uitbreiding voldoet aan alle voorwaarden en valt geheel onder de risk envelope, dan kan de aanvraag direct door naar het eindoordeel (fase vier). De totale doorlooptijd is dan 16 weken.
 • De uitbreiding voldoet niet aan alle voorwaarden of valt niet volledig onder de risk envelope, waardoor een beoordeling nodig is (fase drie en vier).

In fase drie beoordeelt het Ctgb de onderdelen die niet binnen de risk envelope vallen. De beoordeling zal worden uitgevoerd conform artikel 2.2 van de regeling gewasbeschermingsmiddelen en biociden. Daarin is vastgelegd dat het toetsingskader van de originele of herregistratie/renewal toelating wordt gebruikt.
Indien uit de aanvullende beoordeling een restrictiezin voortkomt, geldt deze alleen voor de uitbreidingen waarop deze van toepassing is.

De doorlooptermijn van deze fase kan oplopen tot 28 weken.

Tijdens de beoordeling kan het nodig zijn de aanvrager om verfijningsinformatie te vragen. De maximale periode om aanvullende vragen te beantwoorden is 26 weken. De verwerking daarvan wordt additioneel gefactureerd en duurt 20 weken.

Wanneer bij een gevraagde uitbreidingstoepassing het Ctgb stuit op een onaanvaardbaar risico voor mens, dier of milieu, kan het college de aanvraag afwijzen of beperkende voorwaarden opleggen. Het secretariaat legt dit risico al in een vroeg stadium aan het college voor, rekening houdend met het beperkte areaal waarvoor de kleine toepassing bestemd is. Het college neemt op basis daarvan een (principe) besluit over de vraag welke consequenties dit risico heeft en of dit reden is de uitbreiding met de kleine toepassing niet te honoreren.

Fase vier is het opmaken van een conceptbesluit dat aan het college wordt voorgelegd.

Tijdslijn met de verschillende fasen.

Vergroot afbeelding
Beeld: ©Ctgb
Tijdlijn uitbreiding kleine toepassingen