Bezwaarschriftenprocedure

Als u het als belanghebbende – een persoon of instantie die rechtstreeks belang heeft bij een besluit van het Ctgb – niet eens bent met een besluit van het Ctgb of als het Ctgb niet binnen de geldende termijn beslist of weigert een besluit te nemen, is het mogelijk bezwaar te maken.   

Indienen van het bezwaarschrift 

Een bezwaarschrift dient binnen zes weken na de dag waarop een besluit is bekendgemaakt schriftelijk te worden ingediend bij het Ctgb. En dit kan ook per e-mail naar post@ctgb.nl met in de bijlage het bezwaarschrift. 

Wilt u beveiligde stukken opsturen dan kunt u contact opnemen met het Ctgb via post@ctgb.nl. U ontvangt een link en via deze link kunt u veilig uw bestand(en) verzenden. 

Informatie in het bezwaarschrift 

Het bezwaarschrift wordt ondertekend en bevat in ieder geval de volgende informatie: 

  • uw naam en adres
  • de dagtekening
  • een omschrijving van het besluit waartegen het bezwaar is gericht
  • de gronden van het bezwaar

De procedure 

Na het indienen van uw bezwaarschrift ontvangt u een ontvangstbevestiging van het Ctgb. Bevat het bezwaarschrift niet alle hiervoor genoemde informatie, dan wordt u in de gelegenheid gesteld die aan te leveren binnen een daartoe gestelde termijn.  

Indien het bezwaar ontvankelijk is, dan heroverweegt het Ctgb op grondslag daarvan het bestreden besluit en neemt het een beslissing op uw bezwaar. 

Horen 

Voordat het Ctgb op uw bezwaarschrift beslist, stelt het belanghebbenden in de gelegenheid te worden gehoord door de Adviescommissie voor de bezwaarschriften. Daarvan kan door het Ctgb worden afgezien indien het bezwaar kennelijk niet-ontvankelijk of kennelijk ongegrond is. Ook indien volledig aan het bezwaar tegemoet wordt gekomen en andere belanghebbenden daardoor niet in hun belangen kunnen worden geschaad, kan van horen worden afgezien. In deze gevallen handelt het Ctgb zelf de bezwaren af. In alle andere gevallen schakelt het Ctgb de Adviescommissie in. 

Beslissing op bezwaar  

Op basis van het bezwaarschrift, alle op de zaak betrekking hebbende stukken en eventueel het advies van de Adviescommissie, heroverweegt het Ctgb het bestreden besluit en neemt het een beslissing op bezwaar. Deze beslissing wordt – met het advies van de Adviescommissie en het beknopte verslag van de hoorzitting – aan de betrokken partij(en) gezonden. Als het bestreden besluit naar aanleiding van het bezwaar wordt herroepen, dan wordt de beslissing op bezwaar ook gepubliceerd in de toelatingendatabank en bekendgemaakt in de Staatscourant. Indien de beslissing op bezwaar afwijkt van het advies van de Adviescommissie wordt in de beslissing de reden voor die afwijking vermeld. 

Verzoek om een voorlopige voorziening 

Gedurende de bezwaarprocedure geldt de bestreden beslissing. In de tussentijd kunnen voor u echter onherstelbare gevolgen ontstaan. Om die te voorkomen kunt u het College van Beroep voor het bedrijfsleven – of bij een besluit in het kader van de Wet open overheid de voorlopige voorzieningenrechter bij de rechtbank – verzoeken een voorlopige voorziening te treffen. De voorzieningenrechter kan bij onverwijlde spoed vanwege de betrokken belangen een voorlopige voorziening treffen, en daarbij het tijdstip bepalen waarop de voorlopige voorziening vervalt.