Bezwaarschriftenprocedure

Als een belanghebbende – een persoon of instantie die rechtstreeks belang heeft bij een beslissing van het Ctgb – het niet eens is met een beslissing van het Ctgb of als het Ctgb niet binnen de geldende termijn beslist, is het mogelijk bezwaar te maken tegen de beslissing of het uitblijven daarvan. Een bezwaarschrift dient binnen zes weken na de dag waarop een besluit is bekendgemaakt– in het Nederlands – schriftelijk te worden ingediend bij het Ctgb. Dit kan niet per e-mail.

Het bezwaarschrift en de bezwaarschriftenprocedure

Het Ctgb zal op het bezwaarschrift reageren met een verweerschrift, met een standpunt over het ingediende bezwaar. Om het Ctgb in deze procedure te adviseren is een Adviescommissie voor de bezwaarschriften ingesteld. Deze commissie heeft tot taak de betrokken partijen te horen, om vervolgens een openbaar advies aan het college uit te kunnen brengen voor een beslissing op het bezwaar. Op basis van de bestreden beslissing, bezwaarschrift, verweerschrift en het advies van de Adviescommissie, neemt het Ctgb de beslissing op bezwaar. Deze beslissing wordt medegedeeld aan de betrokken partijen en zo nodig gepubliceerd in de Staatscourant.

Gedurende de bezwaarprocedure geldt de bestreden beslissing. In de tussentijd kunnen hierdoor voor belanghebbenden echter onherstelbare gevolgen ontstaan. Om die te voorkomen kunnen zij het College van Beroep voor het bedrijfsleven verzoeken een voorlopige voorziening te treffen. In de regel betekent dit dat de voorzieningenrechter de beslissing waartegen bezwaar is gemaakt, kan schorsen voor zolang de bezwaarschriftenprocedure duurt. De beslissing geldt dan niet meer.

De beslissingen op een bezwaarschrift staan in de toelatingen databank bij het betreffende middel vermeld.