Duurzame gewasbeschermingsmiddelen krijgen voorrang via Verduurzamingsloket

Met ingang van het nieuwe jaar heeft het College voor de toelating van gewasbeschermingsmiddelen en biociden (Ctgb) een apart ‘Verduurzamingsloket’. Via dit loket worden aanvragen voor gewasbeschermingsmiddelen die bijdragen aan een duurzame landbouw met voorrang in behandeling genomen. Zo komt voor Nederlandse telers sneller een breder pakket middelen beschikbaar dat aan de criteria voor verduurzaming voldoet. Het Ctgb sluit met deze maatregel aan bij de roep uit politiek en samenleving om een meer duurzame landbouw actief te faciliteren.

De criteria

Om in aanmerking te komen voor voorrang moet het middel voldoen aan twee voorwaarden. Ten eerste moet het gaan om een aanvraag voor een gewasbeschermingsmiddel met minimaal één nieuwe toepassing in Nederland. Ten tweede moet de werkzame stof in het middel een laag-risicostof zijn, een levend micro-organisme (inclusief virussen) of een niet-chemische stof met een niet-toxische of selectief-toxische werking (bijv. feromonen, plantaardige extracten, natuur-identieke stoffen).

Bijdrage aan duurzame teelt

Het Verduurzamingsloket is een speerpunt in de Ctgb-meerjarenstrategie en sluit aan bij het Uitvoeringsprogramma Toekomstvisie Gewasbescherming 2030 van de Rijksoverheid. Dat programma richt zich op een duurzamer teelt met minder gewasbeschermingsmiddelen. Het stimuleert agrarische ondernemers om vanuit een geïntegreerde gewasbescherming plagen, ziekten en onkruiden bij voorkeur met laag-risicomiddelen te bestrijden.