Ctgb nieuwsbrief maart 2021

Hybride werken

Sinds de uitbraak van de coronapandemie werkt het merendeel van onze medewerkers vanuit huis, slechts een handvol collega’s zorgt voor de bezetting van de vitale voorzieningen op kantoor. We vergaderen en hebben bijeenkomsten via videoverbindingen. Op diezelfde manier voeren we ook overleggen met de Europese Commissie, ECHA, EFSA, de andere lidstaten, de departementen en handhavingsorganisaties, onderzoeksinstituten, brancheverenigingen, belangengroepen en ngo’s. En dat gaat eigenlijk wonderwel. Het was aanvankelijk een enorme omschakeling, maar inmiddels zijn we er bedreven in en het heeft zeker ook zijn goede kanten.

Het scheelt voor ons allemaal bijvoorbeeld de dagelijkse reistijd naar kantoor, en het reizen naar Den Haag, Brussel, Parma of Helsinki. En zo leveren we ook nog een bescheiden bijdrage aan de klimaatdoelstellingen. We hebben het afgelopen jaar geprobeerd de impact van het thuiswerken op onze output zo klein mogelijk te houden. Dat is behoorlijk goed gelukt. In een jaar tijd zijn we zulke geroutineerde thuiswerkers geworden, dat we nu op zoek gaan naar een nieuwe balans tussen op kantoor werken en thuis – het ‘hybride werken’ – waarin we de verworvenheden en voordelen uit deze thuiswerkperiode willen behouden en combineren met de pré’s van werken op kantoor.

Natuurlijk hebben ook wij de behoefte om weer face-to-face te kunnen overleggen, maar we zien wel veel voordelen om dat in de toekomst af te wisselen met digitale overleggen. Alle overleggen met onze stakeholders gaan komend jaar door, net zoals in 2020, we plannen ze vooralsnog allemaal digitaal. En wie weet kan het tegen die tijd wel face-to-face, en kunnen we ze omzetten.

We willen in ieder geval graag hybride verder! We hopen dat u deze insteek deelt, zodat we naast het hybride werken ook voor de overleggen met elkaar naar een nieuwe, hybride vorm kunnen gaan.

Ingrid Becks
secretaris / directeur Ctgb

10 juni Ctgb-Relatiedag ‘transparantie’

Donderdagmiddag 10 juni is de Ctgb Relatiedag. Die is dit jaar volledig digitaal. Als thema kozen we ‘communicatie en transparantie’, een actueel onderwerp dat vrijwel iedereen tegenkomt in het dagelijks werk. ‘Transparantie’ is één van de kernwaarden van het Ctgb, maar we worden ook uitgedaagd door ontwikkelingen rondom de Wob, de Wet open overheid (Woo) en de General Food Law. Daarnaast denken veel relaties over een juiste invulling vanuit product stewardship of de wens hun informatievoorziening te digitaliseren. Deze onderwerpen, deelaspecten en vragen staan centraal op de interactieve donderdagmiddag.

Bezoekers waardeerden onze Relatiedag ook altijd als moment van interactie en relatiebeheer. Daarom hebben we gekozen voor een digitaal platform dat ook deze aspecten goed faciliteert. Vanuit kantoor of werkkamer kunt u mee kijken, luisteren en praten. In de tweede helft van april ontvangt u van ons een uitnodiging. Zet 10 juni alvast in uw agenda!

Contact met de servicedesk in coronatijd

Sinds de corona-uitbraak krijgt de Ctgb-servicedesk veel vragen over vooral desinfectiemiddelen. Veel antwoorden zijn al te vinden op onze website, en als u niet kunt vinden wat u zoekt, zou u dat dan bij voorkeur willen mailen naar de servicedesk? In verband met de coronacrises is de telefonische bezetting minder dan normaal, terwijl we per e-mail wel volledig bereikbaar zijn.

Servicedesk

Europese guidance voor ‘aged sorption’

Adsorptie van stoffen aan de bodemdeeltjes kan hun beschikbaarheid voor afbraak in de bodem aanzienlijk beïnvloeden. Het is aangetoond dat het proces van sorptie vaak toeneemt met de tijd. Vanaf 1 april is een Europese guidance van kracht (SANTE/12586/2020 – REV 0’) waarin een verfijning voor de toename van sorptie met de tijd is vastgelegd. Hiermee kunnen we dit proces, ‘aged sorption’, goed meten, vastleggen, parameters afleiden en deze invoeren in de bestaande FOCUS-modellen, waarmee het – als verfijning – kan worden meegenomen in de FOCUS-uitspoelingsmodellen.  

Het Ctgb accepteert per direct beoordelingen waarin het proces van aged sorption is meegenomen volgens de aanwijzingen uit de guidance, en evalueert deze verfijning volgens de aanbevelingen en aanwijzingen uit de guidance. Deze verfijning kan ook worden ingevoerd in het Nederlands specifieke uitspoelingsmodel GeoPEARL v. 3.3.3. De toelichting op het gebruik van dit guidance document in de risicobeoordeling voor uitspoeling naar grondwater is opgenomen in een update van de evaluation manuals (Fate and Behaviour in soil: Leaching (EU and nationaal)). Deze verfijning kan worden gepresenteerd als hogere tier voor berekening van de concentratie in grondwater. Meer informatie over deze guidance is te vinden op de website.

Guidance voor ‘aged sorption’

Guidances vastgesteld vanwege implementatie General Food Law

Studies die de veiligheid onderbouwen van een werkzame stof in een gewasbeschermingsmiddel worden voortaan actief openbaar gemaakt vóórdat de beoordeling begint. Dit volgt uit de Transparency Regulation die onder meer de wijziging van de General Food Law regelt. De afspraak geldt voor alle aanvraagdossiers die na 26 maart 2021 worden ingediend. Om dit te implementeren in onder meer de gewasbeschermingsmiddelenverordening en de residu-verordening hebben de Europese Commissie en EFSA diverse verordeningen en guidances vastgesteld. Deze zijn recent gepubliceerd.

Belangrijke onderdelen van de Transparency Regulation zijn:

  • de verplichting om vooraf informatie te verstrekken over studies die worden uitgevoerd voor de goedkeuring van een nieuwe werkzame stof, de renewal van een werkzame stof en voor MRL-aanvragen;
  • indiening van het aanvraagdossier bij EFSA in IUCLID-format;
  • het besluitvormingsproces inzake vertrouwelijkheid;
  • openbaarmaking van een niet-vertrouwelijke versie van alle informatie;
  • openbare raadpleging over ingediende aanvraagdossiers.

Openbaarheid werkzame stofdossier

Jaarlijkse melding: Wat moet u als toelatinghouder melden?

Binnenkort ontvangt u een e-mail van het Ctgb over de jaarlijkse melding. Toelatinghouders van gewasbeschermingsmiddelen zijn wettelijk verplicht jaarlijks meldingen te doen of er aanwijzingen zijn voor verminderde werkzaamheid, onacceptabele effecten op planten en ontwikkeling van resistentie.

Nieuwe informatie melden door toelatinghouder

Aanvraagproces voor biocidendossiers aangepast

Sinds 1 maart is het aanvraagproces voor biocidendossiers aangepast. Als u een aanvraag onder de Europese Biocidenverordening (BPR) indient en het Ctgb de aanvraag kan accepteren, stelt de BPR als vervolgstap een Pre Submission meeting (PSM) verplicht. Vorm en inhoud van de PSM zijn gebaseerd op de BPR Guidance voor Biocidefamilies, met een agenda voor de voorbespreking van procedurele en inhoudelijke onderwerpen.

Aanvragers worden verzocht om voorafgaand aan de PSM via een formulier specifieke informatie aan te leveren over de opbouw van het dossier. In de validatiefase zal het Ctgb een dossier alleen valide verklaren bij volledige duidelijkheid over de samenstelling en de beoogde gebruiken van het product. Voor elk van de beoordelingsdisiciplines zijn daarom validatiechecklijsten opgesteld, om aanvragers te helpen. Kan het Ctgb het dossier dan niet valide verklaren, dan zal het de aanvraag afwijzen. Zie ook onze berichtgeving uit oktober 2020.

Aanwijzingen bij aanvragen onder BPR

Werkzaamheidstesten tegen virussen voor oppervlaktedesinfectie

De ECHA BPR Efficacy Guidance part B+C (april 2018) stelt (in voetnoot 15 bij Appendix 4) dat fase 2 stap 2 testen met virussen aangeleverd dienen te worden voor aanvragen voor oppervlaktedesinfectiemiddelen in PT2 met een virusclaim vanaf het moment dat hiervoor een testnorm beschikbaar is. De betreffende testnorm (EN16777) is op 1 december 2018 gepubliceerd. Omdat daarbij een overgangstermijn van 2 jaar van kracht is, geldt de daadwerkelijke verplichting deze testgegevens aan te leveren voor aanvragen ingediend vanaf 1 december 2020.

Voor aanvragen onder de BPR hanteert het Ctgb 1 december 2020 als overgangsdatum, in lijn met de andere Europese lidstaten. Voor aanvragen onder het Nederlandse overgangsrecht is besloten het aanleveren van fase 2 stap 2 testen met virussen verplicht te stellen voor aanvragen ingediend vanaf 1 juli 2021.

Vrijstellingen desinfectiemiddelen

Vanaf 5 maart 2021 mogen alleen toegelaten middelen en middelen die expliciet genoemd staan in de vrijstellingen verhandeld en gebruikt worden voor hand- en oppervlakte desinfectie tegen het coronavirus.

Vrijstellingen desinfectiemiddelen