Ctgb nieuwsbrief februari 2021

Eerste nieuwsbrief 2021 (voorheen E-zine)

Vanaf nu kunt u zelf uw abonnement op onze nieuwsbrief beheren. De nieuwsbrief is een onderdeel van onze website waardoor u zich eenvoudig kunt abonneren op onze informatie (zoals nieuws, met onderwerp naar keuze) en desgewenst ook op informatie van andere overheden. Dat alles zonder dat wij inzage in uw gegevens hebben. Wij voldoen zo nog beter aan de AVG-eisen. Meer hierover kunt u lezen bij de veelgestelde vragen over de diensten van het Platform Rijksoverheid Online.

Wilt u de Nieuwsbrief blijven ontvangen, dan hoeft u niets te doen.

Directeuren slaan de handen ineen

Het Ctgb draagt zowel voor biociden als gewasbeschermingsmiddelen actief zijn steentje bij aan verdere harmonisatie. Zo kwamen half december 20 directeuren van Europese toelatingsautoriteiten voor gewasbeschermingsmiddelen, de Europese Commissie en EFSA bij elkaar, in een weboverleg zoals dat tegenwoordig gaat. Ik mocht dat voorzitten. Bij deze High Level Meeting waren ook de zuidelijke en noordelijke lidstaten ruim vertegenwoordigd. We hebben diverse punten besproken en intensief bediscussieerd en verschillende onderwerpen benoemd die we concreet samen verder gaan uitwerken. Na afloop was iedereen zo tevreden dat we besloten deze strategische meeting voortaan jaarlijks te organiseren.

We spraken onder meer over het wegvallen van chemische stoffen zonder dat daar alternatieven voor zijn. We willen daarom proberen de beschikbaarheid van laagrisico-stoffen en -middelen te versnellen. En we bespraken de krappe tijdlijnen voor stof- en middelverlenging door aanvullende eisen zoals voor hormoonverstorende eigenschappen. Een belangrijk zorgpunt is het tekort aan capaciteit bij de lidstaten. De Europese Commissie blijkt bereid hiervoor politieke druk te gaan uitoefenen. Het Ctgb heeft toegezegd voor de lidstaten een workshop over forecasting te organiseren en daarnaast een strategische workshop IT.

We hebben afgesproken sterker met EFSA te gaan samenwerken, en om de reductie van blootstelling door innovatieve toepassingen mee te gaan nemen in de beoordeling van stoffen. Vervolgens is het aan de lidstaten om nationaal de precieze maatregelen in te vullen die nodig zijn om een gewasbeschermingsmiddel veilig te kunnen toepassen. Er is een nieuw format voor de EFSA-conclusie waarin de informatie die nog mist wordt gekwalificeerd, om besluitvorming over het wel of niet goedkeuren van een stof in het SCoPAFF te ondersteunen. En we gaan jaarlijks in deze meeting besluiten welke guidances met prioriteit ontwikkeld moeten worden of een update moeten krijgen.

Kortom, we gaan voor verdere samenwerking en harmonisatie, maken concrete afspraken en stellen gezamenlijk prioriteiten!

Ingrid Becks secretaris / directeur Ctgb

Contact met de servicedesk in coronatijd

Sinds de corona-uitbraak krijgt de Ctgb-servicedesk veel vragen over vooral desinfectiemiddelen. Veel antwoorden zijn al te vinden op onze website, en als u niet kunt vinden wat u zoekt, zou u dat dan bij voorkeur willen mailen naar de servicedesk? In verband met de coronacrises is de telefonische bezetting minder dan normaal, terwijl we per e-mail wel volledig bereikbaar zijn.

Servicedesk

Gewasbeschermingsmiddelen

Inventarisatie voor verlenging middelen met AIR 4 stoffen

Voor een evenwichtige werkverdeling tussen de lidstaten, vraagt de Central Zone Steering Committee (CZSC) toelatinghouders en aanvragers een overzicht te leveren van te verlengen middelen. Het gaat om de toekomstige verlenging of ‘renewal’ van middelen op basis van stoffen uit het AIR 4 programma, volgens artikel 43 van de gewasbeschermingsverordening. Deze inventarisatieronde omvat alleen middelen op basis van stoffen uit groep 4 van AIR 4. De inventarisatie van de groepen 1 tot 3 is afgerond in 2019.

Inventarisatie voor verlenging middelen met AIR 4 stoffen

Informatie voor toewijzen van een ZRMS voor verlenging nieuw toegelaten gewasbeschermingsmiddelen

Voor de meeste gewasbeschermingsmiddelen gebaseerd op werkzame stoffen uit het AIR 3 en AIR 4 (t/m groep 3) programma heeft de Central Zone Steering Committee (CZSC) al een ZRMS voor de verlenging/renewal aangewezen. Echter, nadat de werkverdeling over de lidstaten was afgerond, zijn er nog meerdere nieuwe middelen op basis van deze stoffen toegelaten. Voor deze middelen is nog geen ZRMS toegewezen.

Toewijzen van een ZRMS binnen de Centrale Zone voor de verlenging van nieuw toegelaten gewasbeschermingsmiddelen

Vewin-lijst gewasbeschermingsmiddelen en biociden in oppervlaktewater geactualiseerd

Vewin meldt jaarlijks bij het Ctgb een lijst van werkzame stoffen en metabolieten van gewasbeschermingsmiddelen en biociden die op de innamepunten voor drinkwaterbereiding uit oppervlaktewater één of meer malen zijn aangetroffen boven de drinkwaternorm, met de bijbehorende meetgegevens. De geactualiseerde lijst is te raadplegen op vewin.nl. Met ingang van januari 2021 gebruikt het Ctgb de geactualiseerde gegevens voor de beoordeling van het drinkwatercriterium.

Vewin-lijst van gewasbeschermingsmiddelen en biociden in oppervlaktewater geactualiseerd

Aflopen overgangstermijn fruit- en laanbomen in Activiteitenbesluit

In 2018 is het Activiteitenbesluit milieubeheer gewijzigd en is de minimale driftreductie-eis voor het bespuiten van gewassen in het veld vastgesteld op 75%. Voor fruit is dit uitgewerkt als: 75% bij 4,5 m teeltvrije zone of 90% bij 3 meter teeltvrije zone.

Aflopen overgangstermijn fruit en laanbomen in Activiteitenbesluit

Driftcalculator binnenkort beschikbaar

Op korte termijn komt de WUR Drift Calculator (WDC) van Wageningen Universiteit beschikbaar. De WDC is een instrument om de verwaaiing (spuitdrift) te berekenen van gewasbeschermingsmiddelen naar oppervlaktewater en naar de te beoordelen zone voor niet-doelwit planten en -arthropoden. Aanvragers kunnen hiermee zelf de berekeningen uitvoeren die voor de aanvraag noodzakelijk zijn. De WDC werkt uitsluitend met DRT-klassen, niet met individuele technieken.

De WDC houdt rekening met de Nederlandse landbouwpraktijk, zoals vastgelegd in het Activiteitenbesluit Milieubeheer. Dit geeft per gewasgroep aan wat de minimale teeltvrije zone is. Deze informatie is opgenomen in de WDC voor de neerwaarts bespoten (akkerbouw) gewassen. Zo kan in de toekomst bij de beoordeling van de blootstelling door spuitdrift rekening worden gehouden met de juiste teeltvrije zone ten opzichte van de sloot. Daarnaast wordt in de WDC rekening gehouden met de positie van de laatste spuitdop ten opzichte van de laatste gewasrij. Momenteel gebeurt deze differentiatie naar teeltvrije zone en positie van de laatste dop alleen voor die gevallen waarin meer dan 90% reductie van de spuitdrift nodig is om tot een acceptabel risico te komen voor waterorganismen.

Zodra de driftcalculator beschikbaar komt, publiceren we hierover aanvullende informatie.

Biociden

Desinfectiemiddelen voor transportmiddelen voor mensen

De toepassing van desinfectiemiddelen in bussen, treinen, vliegtuigen en andere transportmiddelen voor mensen, dient te gebeuren met desinfectiemiddelen die zijn toegelaten voor: ‘Transportmiddelen bestemd voor mensen’. Dat soort toelatingen zijn er nog weinig. Met de toename van het gebruik van desinfectiemiddelen vanwege het coronavirus is er veel meer behoefte aan desinfectiemiddelen voor dat toepassingsgebied die ook werkzaam zijn tegen virussen.

Desinfectiemiddelen voor transportmiddelen voor mensen

Nieuwe template voor overzicht biocidenfamilie

Om aanvragers te helpen zich ervan te verzekeren dat biociden aan de definitie van een biocidenfamilie (BPF) voldoen en ervoor te zorgen dat de aanvraag werkbaar is voor het Ctgb of een evaluerende instantie, moet een goed gestructureerd overzicht meegeleverd worden met de aanvraag. Hiervoor is een template ontwikkeld dat moet worden ingevuld en meegestuurd bij de indiening van een aanvraag tot toelating van een biocidenfamilie. Het template vervangt de vorige versie en dient te worden gebruikt met ingang van 11 april 2021.

Biocidefamilie

Vrijstellingen desinfectiemiddelen

Het ministerie van Infrastructuur en Waterstaat heeft in 2020 verschillende vrijstellingen afgegeven voor handdesinfectiemiddelen en middelen voor oppervlaktedesinfectie. In september zijn deze vrijstellingen opnieuw afgegeven voor 180 dagen. Kijk voor meer informatie in het coronadossier.

Coronavirus – desinfectie