Toelating aanvragen bij het Ctgb

Gewasbeschermingsmiddelen en biociden mogen in Nederland alleen worden verkocht en gebruikt als ze door het Ctgb of een andere Europese toelatingsautoriteit zijn toegelaten. Een producent die een middel op de markt wil brengen, heeft hiervoor een toelating – een soort vergunning – nodig van een toelatingsautoriteit. De toelatingsautoriteit beoordeelt dus vooraf of een middel en het gebruik ervan veilig is voor mens, dier en milieu.

Aanvraag

De producent dient bij het Ctgb of een andere Europese toelatingsautoriteit een aanvraagdossier in dat voldoet aan Europese en nationale regels. Dat dossier moet bijvoorbeeld informatie bevatten uit onderzoeken door onafhankelijke laboratoria die voldoen aan de criteria voor ‘Good Laboratory Practice’ en ‘Good Experimental Practice’. De toelatingsautoriteit beoordeelt kritisch of alle aangeleverde onderzoeken aan deze criteria voldoen. Deze beoordeling begint pas als alle benodigde documenten voor de toetsing aanwezig zijn en voldoen aan de inhoudelijke dossiervereisten, en de aanvraagkosten zijn betaald.

Beoordeling

In de beoordeling wordt de mogelijke blootstelling aan stoffen voor mens, dier en milieu berekend. Vervolgens worden deze gegevens vergeleken met de veilige waarden. Als blijkt dat een middel veilig kan worden gebruikt en dat het effectief is, dan besluit het college het toe te laten.

Toetsingskader

Hoe het Ctgb die risico’s moet beoordelen, is vastgelegd in Europese wetten (verordeningen en richtlijnen). Dit noemen wij het toetsingskader. Dit geldt voor alle EU-lidstaten. Landen hebben wel de vrijheid daarbij specifieke regels en eisen te hanteren. Het vaststellen van deze regelgeving is een politiek proces.

Besluit

Nadat het secretariaat de onderzoeken uit een dossier heeft beoordeeld, legt het een conceptbesluit voor aan het college. Het college controleert dit op juistheid en neemt het besluit om het middel wel of niet toe te laten. Tegen alle collegebesluiten kan bezwaar worden aangetekend.

Gebruiksvoorschrift

Bij de toelating worden gebruiksvoorschriften vastgesteld die op het etiket van het middel moeten worden vermeld. Ook geeft het Ctgb een toelatingsnummer (bijv. 12345 N, of NL-1234567) dat op de verpakking moet staan, zodat u kunt controleren of het middel inderdaad in Nederland is toegelaten.

Overzicht toelatingen

De beoordelingen van door het Ctgb toegelaten middelen zijn voor een groot deel openbaar. Zo kan iedereen achterhalen op basis van welke onderzoeken het Ctgb een middel toelaat en welke overwegingen daarbij een rol hebben gespeeld.