Post aanvraagfase

Het is mogelijk bezwaar te maken tegen beslissingen van het Ctgb. Als u het vervolgens niet eens bent met de beslissing op bezwaar, dan kunt u in beroep gaan bij de rechter.

Het bezwaarschrift en de bezwaarschriftenprocedure

Als een belanghebbende – een persoon of instantie die rechtstreeks belang heeft bij een beslissing van het Ctgb – het niet eens is met een beslissing van het Ctgb of als het Ctgb niet binnen de geldende termijn beslist, is het mogelijk bezwaar te maken tegen de beslissing of het uitblijven daarvan. Een bezwaarschrift dient binnen zes weken na de dag waarop een besluit is bekendgemaakt, schriftelijk te worden ingediend bij het Ctgb.

Het beroep en de beroepsprocedure

Tegen een beslissing op bezwaar kan een belanghebbende binnen zes weken na de dag waarop het besluit is bekendgemaakt beroep aantekenen bij het het College van Beroep voor het bedrijfsleven.

Zie ook de uitgebreide informatie over de mogelijkheden voor bezwaar en beroep.