Kleine toepassingen

Veel gewassen worden op kleine schaal geteeld. In Nederland noemen we het gebruik van gewasbeschermingsmiddelen hiervoor ‘kleine toepassingen’ als de teelt binnen vastgestelde areaalgrenzen valt. Maar ook een ‘klein gebruik’ op een bijzondere grondsoort of vanwege een zeldzame plaag in een op grote schaal geteeld gewas, kan een ‘kleine toepassing’ zijn. Elke Europese lidstaat hanteert andere criteria voor kleine toepassingen.

Wanneer is een toepassing een kleine toepassing?

Het Ctgb heeft een lijst voor kleine toepassingen in Nederland met een leeswijzer ontwikkeld. Over een ‘klein gebruik’ in een op grote schaal geteeld gewas, kan het Loket Kleine Toepassingen van de Nederlandse Voedsel- en Warenautoriteit (NVWA) adviseren. Voor een overzicht van kleine toepassingen in andere Europese lidstaten zie de Europese Minor Uses Database (EUMUDA) bij Minor Crops / Uses.

De wettelijke basis

Artikel 51 van de Verordening 1107/2009 bepaalt o.a. dat lidstaten maatregelen kunnen nemen om de toelating van middelen voor kleine toepassingen te faciliteren en dat zij een lijst van kleine toepassingen opstellen en geregeld bijwerken (art.51 lid 8). In lid 2a wordt de voorwaarde gesteld dat de voorgenomen toepassing klein van aard is. De verordening definieert een kleine toepassing als volgt:

Het gebruik van een gewasbeschermingsmiddel in een bepaalde lidstaat op planten of plantaardige producten die:
a) In die lidstaat niet op ruime schaal worden geteeld, of
b) op ruime schaal worden geteeld om te voldoen aan een uitzonderlijke behoefte op het gebied van
gewasbescherming.

Elke Europese lidstaat hanteert andere criteria voor kleine toepassingen; in Nederland geldt:

  • dat het gewas niet op ruime schaal wordt geteeld; voor onbedekte teelten is de areaalgrens voor een kleine teelt maximaal 5.000 hectare; voor de bedekte teelt geldt maximaal 1.000 hectare; of
  • Indien het areaal groter is, wordt de ‘uitzonderlijke behoefte’ getoetst’: betreft het toepassingen die in de regel niet standaard worden uitgevoerd in deze gewassen maar alleen onder bepaalde omstandigheden?

Uitbreiding met een kleine toepassing?

Een uitbreiding met een kleine toepassing kan alleen als het middel al is toegelaten. Dit kan via diverse routes:

Schema minor uses

Schema minor uses

Gebruik 'How to apply?' - op onze Engelse site - om de juiste route voor uw aanvraag te selecteren of ga direct naar:

De Europese Commissie heeft voor de ontwikkeling van het wettelijk kader en het aanvraagprocessen voor kleine toepassingen de EU Minor Uses Coordination Facility (MUCF) opgericht.