Wet open overheid (Woo)

Belangstellenden kunnen met een beroep op de Wet open overheid (Woo) informatie opvragen bij het Ctgb. De Woo is de opvolger van de Wet openbaarheid van bestuur (Wob) die tot 30 april 2022 de basis vormde voor openbaarmakingsverzoeken. Het antwoord op dergelijke verzoeken met de openbaar gemaakte informatie vindt u hieronder.

Vanwege de omvang staat het Zembla Woo verzoek op een aparte pagina.