Wet open overheid (Woo)

Belangstellenden kunnen met een beroep op de Wet open overheid (Woo) informatie opvragen bij het Ctgb. De Woo is de opvolger van de Wet openbaarheid van bestuur (Wob) die tot 30 april 2022 de basis vormde voor openbaarmakingsverzoeken. Het antwoord op dergelijke verzoeken met de openbaar gemaakte informatie vindt u hieronder.

Vanwege de omvang staat het Zembla Woo verzoek op een aparte pagina.

Uit de Wet open overheid (Woo) volgt dat u het Ctgb kunt vragen bepaalde informatie openbaar te maken. Deze informatie moet vastliggen in documenten. De wet omschrijft welke informatie het Ctgb openbaar moet maken en welke uitzonderingsgronden er zijn.  

Het verzoek 

U vermeldt bij uw verzoek de aangelegenheid of het daarop betrekking hebbende document, waarover u informatie wenst te ontvangen. U hoeft bij uw verzoek geen belang te stellen. Het Ctgb bevestigt de ontvangst van een Woo-verzoek met een ontvangstbevestiging. Indien een verzoek te algemeen geformuleerd is, verzoekt het Ctgb u om binnen twee weken na ontvangst van het verzoek het verzoek te preciseren.  

Omvangrijk verzoek 

Indien een verzoek zodanig omvangrijk is dat niet binnen de termijn kan worden beslist, treedt het Ctgb voor het einde van die termijn met u in overleg over de prioritering van de afhandeling van het verzoek. Het Ctgb verstrekt de gevraagde documenten zo veel mogelijk in de door u gewenste volgorde. 

Doorzending 

Voor zover uw verzoek betrekking heeft op informatie die berust bij een ander bestuursorgaan dan wordt uw verzoek onverwijld doorgezonden aan dat bestuursorgaan, onder mededeling van de doorzending. 

Publicatie 

In beginsel is openbaar maken voor de één, openbaar maken voor iedereen. Het Ctgb publiceert derhalve alle besluiten die zijn genomen op basis van de Woo online.  

Contact 

Voor Woo-verzoeken kunt u contact opnemen met onze Woo-contactpersoon. Deze kunt u bereiken via CTGBwoo of tijdens kantooruren via: 0317-471810

Bezwaar 

Als u het niet eens bent met het besluit over uw Woo-verzoek dan kunt u bezwaar maken.